Före förhandling

Det är viktigt att Ledarnas företrädare eftersträvar ett gemensamt förhållningssätt till förhandling.

Här följer några viktiga principer som du kan sträva efter att uppfylla i din roll:

 • Personlig integritet och respekt för andra människor
 • Företräda medlemmar på rätt sätt
 • Ge medlemmarna stort inflytande över beslut
 • Se till så att lagar och regler efterföljs
 • Tillämpa en likvärdig bedömning av olika medlemmar
 • Engagemang för uppdraget


Förhandlingsframställan

Oavsett om arbetsgivaren kallar dig till förhandling, eller om du själv tar initiativet, rekommenderas att detta sker skriftligen.

Brevet ska rubriceras "Förhandlingsframställan", och innehålla en beskrivning av ämnet för förhandling, samt förslag till tid och plats för förhandling. Undvik att diskutera frågan i annat sammanhang med arbetsgivaren, utan håll dig till förhandlingsrummet och se till att du då föreberett dig väl. Bägge parter har ett ansvar att bedriva förhandlingar skyndsamt, men var noga med att du får tillräcklig betänketid för att förbereda dig och förankra frågan hos medlemmen.

Förhandlingsordning

I förhandlingar gäller en särskild ordning, eller arbetsgång, för i vilken ordning parterna ska genomföra förhandling och genom vilka instanser ett förhandlingsärende ska föras vidare om förhandlingen avslutas i oenighet. Detta kallas förhandlingsordning.

Kontrollera alltid vad förhandlingsordningen i gällande kollektivavtal säger. I vissa fall hänvisar förhandlingsordningen till MBL:s regler och ibland hänvisas till huvudavtalet mellan SAF och SALF (det som numera är Svenskt Näringsliv och Ledarna). Du hittar dina aktuella avtal under Min sida.

Så här kan förhandlingsordningen se ut:

 • Överläggning – är mer informell än en regelrätt förhandling. Överläggningen kännetecknas mer av diskussion än förhandling. Ibland kan det vara taktiskt att kalla till överläggning istället för förhandling, speciellt om man vill tona ner allvaret i frågan. Om du begär överläggning bör du ta hänsyn till eventuella tidsfrister, eftersom en överläggning inte räknas som en förhandling i lagens mening.
 • Lokal förhandling – sker mellan lokal facklig företrädare och arbetsgivare. I vissa fall kan du också be en av Ledarnas förhandlare/chefsrådgivare delta vid lokal förhandling.
 • Central förhandling – om den lokala förhandlingen avslutas i oenighet kan endera parten begära central förhandling. Detta innebär att en förhandlare/chefsrådgivare från Ledarna och en representant från en arbetsgivarorganisation (eller i vissa fall arbetsgivaren) förhandlar med varandra. Även de lokala parterna deltar oftast. Tidsfristen för att begära central förhandling framgår av ditt kollektivavtal. Kontakta Ledarnas Chefsrådgivning för att gå vidare med detta.
 • Medling – i vissa fall kan ett medlingsförfarande förekomma. Det framgår av förhandlingsordningen i ditt kollektivavtal om det gäller för din bransch.
 • Arbetsdomstolen (AD) är slutlig instans för tvister som rör arbetslivet. Deras utslag går inte att överklaga. Jurist på Ledarna bedömer om ett ärende ska drivas till AD. Om medlem vill gå vidare till domstol, trots att Ledarnas jurist avrått från detta, kan ärendet drivas vidare i tingsrätt med hjälp av egen advokat.


Förbereda förhandlingen

Inför förhandlingen, tänk noga igenom följande:

Vad vill du uppnå med förhandlingen? Vilka är dina främsta argument för att nå resultat? Vilka fakta har du att stödja dig på? Vad vill motparten? Sätt dig in i motpartens situation, vilka argument har motparten? Vad kan du erbjuda motparten? Vad förenar parterna och vilka är de tänkbara konfliktområdena? Vad kan du kompromissa med? Sätt upp en ram du kan röra dig inom. Lås dig inte vid en fixerad punkt som ska uppnås. Finns några konstruktiva förslag på lösningar som du kan se redan nu?

Stäm av med medlemmen/medlemmarna så att ni är överens om:

 • Er målsättning
 • Ditt mandat
 • Rollfördelningen i förhandlingen om medlemmen är med
 • Tänkbara scenarier
 • Förbered inledningen om du begärt förhandlingen. Den som begärt förhandlingen börjar i regel också med att inleda.
Uppdaterat: 2017-08-17

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem