Klubb

Om det finns många medlemmar kan det vara lämpligt att bilda en klubb på arbetsplatsen. Klubben kan vara verksam inom en arbetsplats, en del av en arbetsplats eller flera arbetsplatser beroende på medlemmarnas behov och företagets struktur.

Styrelsen ska

  • leda klubbens arbete i enlighet med Ledarnas stadgar
  • ansvara för den fackliga förhandlingsverksamheten
  • bevaka medlemmarnas intressen gentemot företaget

Den som är medlem i Ledarna är automatiskt medlem i den lokala klubben om det finns en sådan. Medlemmar som inte vill vara med ska anmäla detta till styrelsen eller Ledarnas Chefsrådgivning. Klubben leds av en styrelse som väljs av medlemmarna på årsmötet. Inom styrelsen finns olika uppdrag, och alla som har ett uppdrag kallas företrädare. Medlemmarna kan utöver styrelse utse andra som får speciella uppdrag för klubben.

Klubben har rätt att ta ut medlemsavgift bland medlemmarna - beslut om avgiften fattas av årsmötet. Om man tar ut avgift ska kassör och revisorer utses av årsmötet. I så fall bör styrelsen ta ett beslut om vem eller vilka som ska vara firmatecknare för styrelsen. Du kan läsa mer om arbetet i klubbstyrelsen i dokumenten till höger.

Uppdaterat: 2017-01-09

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem