Fler nyheter
Offentlig sektor 7 september 2023

Att navigera mellan lag och politik

En av de största utmaningarna som chefer i offentlig sektor står inför är klyftan mellan de fastställda lagar och regler som styr verksamheten, och de politiska agendor som kan påverka riktningen.

Det här är ett ofta komplext dilemma som kräver noggrann navigering för att både politikens styrning och förvaltningens krav på integritet ska klaras av. Samtidigt får man inte förlora fokus på medborgarnas bästa.

Å ena sidan, lagar och regler …

Offentlig sektor regleras av lagar och regler för bland annat transparens, objektivitet och likabehandling. Det är en grundbult i den svenska demokratin och som chef i en förvaltning måste du naturligtvis arbeta efter dessa regler, oavsett hur politiska riktningar förändras över tid. Inte bara för att följa lagen, utan också för att bevara allmänhetens förtroende för offentliga institutioner, men också för att hindra att makt och inflytande missbrukas. Det här är något som Bo Rothstein, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, fördjupat sig i och bland annat skriver om i antologin Demokratins framtid (med start på sida 211).

… å andra sidan, politiska agendor

Samtidigt som lagar och regler utgör en stabil grund för verksamheten, kan man inte bortse från att politiken också styr offentlig sektor. Politiken är en del av det demokratiska systemet där de personer som vinner folkets förtroende och röster i allmänna val, ska ha stort inflytande på samhällets utveckling. Ändå kan politiska agendor skapa en utmaning för chefer. Ibland för att de innebär tvära kast och snabba förändringar i en verksamhet som måste fungera på lång sikt. Ibland för att politiska beslut tas i konflikt med etablerade processer och riktlinjer. Anledningen är förstås att politiska beslut ofta drivs av flera olika faktorer, inklusive ideologiska prioriteringar, valresultat, samhällsutmaningar och ekonomiska förhållanden. Särskilt i kommuner och regioner blir detta tydligt, något som Sabrina Thelander, forskare vid Linköpings universitet, studerat och bland annat beskriver i boken Att leda i en komplex organisation.

Några sätt att navigera i det komplexa landskapet

Som redan nämnts finns flera studier och forskningsprojekt som fördjupat sig i detta dilemma. Vid Lunds universitet startades för ett par år sedan ett Centrum för ledning av offentliga organisationer, CLOO. Där samverkar ett antal forskare från olika institutioner kring just utmaningar för chefer och ledare inom offentlig sektor. Dessutom erbjuder dessa forskare bland annat kunskapssammanställningar, deltagande i projekt, nätverk och utbildningar. Att ta hjälp av en forskare för att komma vidare i strategier för att hantera den komplexa vardagen kan vara en lösning på sikt, men det finns faktiskt några saker att fundera över och börja göra redan här och nu.

Klara riktlinjer

Skapa tydliga riktlinjer –tillsammans med din chef eller i er ledningsgrupp– för hur ni ska hantera situationer där politiska beslut avviker från etablerade lagar och regler. Om det finns gråzoner bör riktlinjerna definiera var gränsen för flexibilitet går. Inkludera gärna även en beskrivning av när och hur ni ska kommunicera med överordnade om eventuella målkonflikter.

Integritet och samarbete

Agera utifrån en övergripande vision för tjänstemannarollen och din verksamhet, med en stark professionell integritet. Det bygger förtroende och hjälper till att balansera politiska agendor med lagar och regler. Samtidigt är det mycket viktigt att skapa goda relationer med både politiska beslutsfattare och andra intressenter. Genom att bygga en ömsesidig förståelse för utmaningarna som båda sidor –politiken och förvaltningen– står inför, förbättrar ni samarbetet och minskar risken för onödiga konflikter.

Risk- och konsekvensanalys

Sätt i system att genomföra risk- och konsekvensanalyser när politiska beslut tas som skulle kunna påverka verksamheten. Involvera gärna dina medarbetare som har detaljkunskap om det vardagliga arbetet i analysarbetet. På så sätt kan ni tillsammans förutse potentiella problem och ta fram åtgärder för att dra full nytta av förbättringar och mildra negativa effekter.

Öppen och ärlig kommunikation

Våga lyfta fram situationer där politiska agendor kan skapa konflikter med lagar och regler och var redo att kommunicera kring detta. I din position har du den kanske bästa inblicken i vilka hinder och möjligheter som finns på just ditt område. Att föra en konstruktiv dialog med såväl dina chefer som politiska beslutsfattare bidrar till att identifiera problem tidigt i processen. På så sätt kan intressekonflikter mellan politiska idéer och lagkrav undvikas och bättre lösningar utarbetas.

Vi vill veta vad du tycker!

Tar du med dig några insikter från att ha läst den här artikeln?
Upplevde du den här artikeln som intressant för dig som chef inom offentlig sektor?
Hur hittade du den här artikeln?