Demokrati inom föreningen

Ledarna inom offentlig sektor är en förening för Ledarnas medlemmar inom offentligt finansierade verksamheter, kommuner och regioner. Vi verkar för att offentlig sektor ska ha Sveriges bästa chefer. I hjärtat av vår förening ligger en stark demokratisk tradition och vi tror på kraften i gemensamt beslutsfattande, där varje medlems engagemang bidrar till helheten. Vi står inför nästa föreningsstämma hösten 2025 med förväntan och öppenhet, redo att välkomna nya idéer och individer som vill bidra till vår gemenskap.

Föreningsstämman

Föreningsstämman är föreningens högst beslutande organ och stämman hålls vart fjärde år. På föreningens stämma deltar förutom styrelsen och revisor även valda föreningsombud, tillika stämmoombud.

Föreningsstämman tar bland annat beslut om:

  • budget samt avgifter för föreningens verksamhet.
  • ansvarsfrihet för styrelsen
  • val av ordförande, kassör, övriga ledamöter i föreningsstyrelsen, revisorer samt suppleanter för dessa.
  • val av valberedning
  • val av ombud och suppleanter till Ledarnas kongress

Föreningsstyrelsen leder och ansvarar för föreningens verksamhet under stämmoperioden.

Engagemang i vår förening

Som medlem kan du motionera (lämna förslag) både till styrelsen samt till stämman. Detta kan göras när som helst. Till stämman ska motionen ha inkommit till ordförande senast 7 veckor innan stämman öppnas. Nästa stämma hålls hösten 2025. Vill du lämna en motion till styrelsen? Välkommen att maila ditt förslag till styrelsens ordförande Lars-Olof Uhlin, lars-olof.uhlin@lios.se.

För dig som vill engagera dig i föreningen och föreningens verksamhet finns möjlighet att anmäla ditt intresse att ingå i vår referensgrupp. Du kan även nominera dig till förenings- och stämmoombud, kontakta valberedningen för att få veta mer.

Läs mer och anmäl till intresse för att ingå i referensgruppen här.