Föreningsstämma

Föreningsstämman är föreningens högst beslutande organ. Stämma hålls vart fjärde år.

På stämman deltar förutom styrelsen och revisorer föreningens valda ombud. 

På ordinarie stämma ska bland annat följande beslutas:

 • fastställa verksamhetsinriktning, rambudget samt föreningsavgift
 • behandla verksamhetsberättelse och ta ställning till ansvarsfrihet för
  föreningsstyrelsen
 • behandla motioner från medlemmar och förslag från föreningsstyrelse,
  välja ordförande, kassör, övriga ledamöter i föreningsstyrelsen, revisor, valberedning samt eventuella suppleanter
 • fastställa arvoden
 • välja ombud och suppleanter till Ledarnas kongress och representantskap
  fastställa instruktion för valberedningens arbete