Fler nyheter
Offentlig sektor 12 december 2022

Framtida chefsutmaningar i offentlig sektor

Komplexiteten i offentlig verksamhet, den snabba digitaliseringen och ändrade krav på arbetsplatsen, är några områden där du som chef har viktiga uppdrag.

I dag står många inför stora utmaningar – i arbetslivet generellt, på samhällsnivå och som ledare och chef. Flera osäkra faktorer gör det svårt att sia om framtiden, men på några områden finns det redan kunskap som kan hjälpa dig hantera, och till och med dra nytta av utvecklingen.

Utmaning igår och imorgon

Ett av dessa områden är väl känt sedan en tid, vilket dock inte innebär att man bör bortse från det vid en spaning kring framtida utmaningar. Det handlar om den komplexa verklighet som alla i offentliga och politiskt styrda verksamheter lever i. I antologin Att leda i en komplex organisation: Utmaningar och nya perspektiv för chefer i offentlig verksamhet samlas olika perspektiv i form av fördjupningar i situationer och dilemman från verkligheten. Några av dem är hur mängden styrning påverkar vardagen för chefer, vilken betydelse medielogiken har, samt vad en bra relation mellan politik och förvaltning kan innebära för en kommun.

Acceptera och omfamna komplexiteten

Redaktörerna Erik Berntson, Anna Cregård och Stefan Tengblad avslutar med slutsatsen att organisatorisk komplexitet är något vi inte kan bortse ifrån. Den är här för att stanna och troligen även öka i takt med att allt fler områden digitaliseras. Dessutom kan digitaliseringen också hjälpa oss hantera komplexitet på ett effektivare sätt. De menar också att vi bör omfamna komplexitet som en självklar utgångspunkt med plats för mångbottnad kunskap och helhetssyn. Om vi däremot ser det som ett problem, blir det ett problem. Redaktörerna skickar med fyra råd till de ledare som vill möta och ta tillvara på den organisatoriska komplexiteten:

  1. Överge individorienterade ledarskapsideal, som lägger alltför stort ansvar och orimligt höga krav på chefer.
  2. Undvik överstyrning och styr mer med mål, värderingar och tillit. Överstyrning innebär omfattande, detaljerade och komplexa styrformer som blir svåra att överblicka.
  3. Öka fokus på att skapa helhetssyn. Komplexa organisationer är ofta kunskapsintensiva med många specialister – de behöver helhetsperspektivet för att leverera rätt.
  4. Ta vara på alla de mångskiftande kompetenser som finns i en organisation.

Erfarenheter och framgångsfaktorer för relationsbygge

Temat för ett av kapitlen i Berntsons antologi är komplexiteten i relationen mellan en förtroendevald kommunstyrelseordförande och en tillsvidareanställd kommunchef. Att hantera den är en aktuell och framtida utmaning som även Sveriges kommuner och regioner, SKR, uppmärksammar i den färska rapporten Att lära av varandra för att styra och leda bättre tillsammans. Rapporten bygger på forskning på Ekonomihögskolan i Lund och erbjuder kunskap genom beskrivning av 13 fall, samt underlag för diskussioner i den egna organisationen kring hur man bäst kan leda och styra verksamheten.

Förtroende och digitalisering

Digitaliseringen i samhället är en annan aspekt som många anser har stor betydelse för framtidens arbetsliv. I en rapport från Institutionen för strategisk kommunikation vid Lunds universitet belyser forskarna Rickard Andersson, Mats Heide och Charlotte Simonsson hur digitalisering hänger ihop med förtroende. Fokus är offentliga organisationer, och det handlar både om medborgarnas förtroende för myndigheterna och förtroendet mellan medarbetare, chefer och ledning inom organisationerna.

Många möjligheter i digitaliseringen kan utnyttjas mer

Baserat på dels tidigare forskning, dels intervjuer med chefer och medarbetare på Trafikverket och Malmö stad, drar författarna slutsatsen att det finns mer att göra för att dra full nytta av digitaliseringens möjligheter. Att leda och kommunicera på samma sätt som tidigare men i nya digitala kanaler är inte tillräckligt. Ett konkret exempel är att som chef byta ut ett skriftligt veckobrev till medarbetarna mot en inspelad film på intranätet. Även om medarbetare får en positiv upplevelse, vilket kan ha ett värde i sig, innebär det sällan att en mer tillitsfull relation till ledningen byggs. Det är roligare och mer levande att se en film med ljud och rörlig bild men för ökat förtroende behövs aktivt lyssnande och ärlig dialog. Digitala verktyg har dock potential att stödja en sådan dialog, menar författarna, men då krävs också ett nytt mindset kring ledarskap och kommunikation.

Locka och behålla kompetenta personer

En tredje stor utmaning för offentlig sektor i framtiden är att attrahera och behålla rätt medarbetare. Kompetensbehovet är överväldigande för de närmaste tio åren, enligt Dagens samhälle som refererar till en prognos från SKR. Antalet anställda behöver öka med drygt 13000 personer per år, vilket är mer än det finns människor som kan arbeta. Även om kompetensförsörjningen såklart måste tas om hand från flera håll så har du som är chef i offentlig sektor en viktig roll att spela här. Flera undersökningar visar att ledarskapet och chefen spelar stor roll både för medarbetares val av arbetsplats och för viljan att stanna kvar.

Fler vill ha en hybridarbetsplats

Efter att många vant sig vid distansarbete under pandemin har också möjligheten till att jobba hemifrån blivit en viktig faktor. Det visar en undersökning som Coor, en leverantör av fastighetstjänster, gjort nyligen. Av totalt 1368 personer som svarade på deras enkät, uppgav 36 procent att de är beredda att byta jobb om inte förbättringar sker på deras nuvarande arbetsplats. Särskilt yngre personer i större städer värdesätter stor flexibilitet och hybridarbetsplatser, det vill säga möjligheten att växla mellan jobb hemifrån och på kontoret.

Satsa på arbetsmiljön för långsiktig effekt

Om du verkligen vill ta dig an de här frågorna – att skapa en arbetsplats där dina medarbetare trivs och vill vara – ska du fördjupa dig i och ta ett helhetsgrepp på begreppet arbetsmiljö. Ett tips på utgångspunkt är webbplatsen suntarbetsliv.se, där du bland annat hittar artikeln Vad är arbetsmiljö?. Den ger en snabb och lättillgänglig översikt över vad som ingår i begreppet arbetsmiljö, samt beskrivningar av olika roller och vad de har för ansvarsområden. Du får också information om vilket stöd som finns att få, lästips om forskning och goda exempel på hur andra gjort.