Fler nyheter
Offentlig sektor 12 december 2022

Nya regler kan påverka dig som chef

Med nytt år och ny regering följer förändringar av lagar och föreskrifter som påverkar dig som är chef i offentlig sektor. En av de större förändringar är nya LAS som beslutades i juni och som gäller sedan i höstas.

Det var den 1 oktober 2022 som vissa förändringar i lagen om anställningsskydd, LAS, trädde i kraft. För de flesta kommuner och regioner som har många visstidsanställningar i sina verksamheter, innebär detta en del nya regler att hålla koll på.

I nya LAS finns fördelar för både arbetsgivaren och arbetstagaren. Det blir till exempel större möjlighet för arbetsgivaren att frångå turordningsreglerna vid uppsägning på grund av arbetsbrist. För arbetstagaren är det positivt med rätt till ett fast jobb snabbare än tidigare – en visstidsanställning övergår till tillsvidareanställning efter 12 månader under en femårsperiod, i stället för som tidigare 24 månader under samma period. Samtidigt ändras namnet från allmän visstidsanställning, AVA, till särskild visstidsanställning, SÄV. Den nya lagen är också tydligare på att anställningsformen vikariat endast får användas för tjänster som verkligen är vikariat.

I praktiken innebär förändringarna att du som chef och arbetsgivare behöver ha bättre framförhållning och planering för kommande anställningar. Det kan också bli en utmaning att hålla koll på de olika anställningsformerna som under en övergångsperiod alltså kan vara tre olika: AVA, SÄV och VIK.

Här kan du ta del av vanliga frågor och svar om LAS

Nya LAS är dock bara en av flera nya lagar som påverkar ditt uppdrag som chef och företrädare för arbetsgivaren i offentlig sektor. Här följer ett urval av förordningar, utredningar och förslag som nyligen beslutats eller som behandlas just nu och som kan vara intressanta att känna till.

Ta hänsyn till klimatpåverkan i offentliga upphandlingar

Miljömålsberedningen som startade sitt arbete 2010 har sedan dess presenterat en rad förslag på hur Sverige ska nå miljökvalitetsmålen. Beredningens senaste delbetänkande innehåller strategier för hur klimatpåverkan från konsumtion kan minska. Bland annat föreslås lagändringar som innebär att klimat- och miljöaspekter ska beaktas vid offentlig upphandling.

Läs mer

Ändring av pensionsålder

Riktålder för pension beslutas varje år och gäller från och med en tidpunkt sex år fram i tiden. I år beslutades alltså riktåldern för 2028, vilket blev 67 år. Det är oförändrat sedan två tidigare beslut. Riktåldern styr när man tidigast kan ta ut allmän pension eller få garantipension, inkomstpensionstillägg och bostadstillägg. I år är det 61 år för allmän pension och 65 år för övriga ersättningsformer. Från 2023 har man rätt att arbeta kvar minst till 69 års ålder, längre än så om man kommer överens med sin arbetsgivare och det kan i vissa fall variera beroende på till exempel hur aktuellt kollektivavtal ser ut.

Läs mer

Nystartsjobb och särskilt anställningsstöd

Både nystartsjobb och särskilt anställningsstöd är arbetsmarknadspolitiska åtgärder som är tänkta att göra det lättare för arbetsgivare att anställa personer som har svårt att få ett jobb, och för att stärka dessa personers ställning på arbetsmarknaden. Förordningarna utfärdades 1 februari 2018 och nyligen beslutade riksdagen om vissa mindre ändringar som börjar gälla vid olika tidpunkter mellan 1 november 2022 och 1 januari 2026. Det handlar till exempel om en formulering som tar hänsyn till att pensionsåldern kan ändras år från år – stöden ska få användas fram till riktåldern för pension i stället för som idag fram till 65 års ålder. En annan ändring är att det ekonomiska stödet – som ersättning för handledning vid introduktionsjobb – de första sex månaderna halveras.

Läs mer

Bidrag till arbetshjälpmedel

Arbetsgivaren och den som omfattas av socialförsäkringen, det vill säga arbetstagaren, har rätt till bidrag för hjälpmedel eller utrustning som behövs för att arbetstagaren ska kunna utföra sina arbetsuppgifter. Den senaste ändringen innebär att bidrag kan lämnas till och med månaden innan den försäkrade fyller 69 år, i stället för som tidigare 68 år.

Läs mer

Vissa goda erfarenheter att inspireras av

Sedan regeringens inriktning 2019 om stora förändringar av Arbetsförmedlingen och den arbetsmarknadspolitiska verksamheten, har Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, följt och analyserat utvecklingen. Förändringen bestod till stor del av att många av Arbetsförmedlingens lokalkontor ersattes av aktörer i annan regi än statens. En av SKR:s insatser är en årlig enkätundersökning där de följer upp hur kommunerna upplever verksamheten vid tiden för undersökningen. I den senaste rapporten visar de bland annat att den nya modellen fungerar väl i en del kommuner men att de goda exemplen behöver spridas och tas upp på fler ställen.

Läs mer

Behandling av känsliga personuppgifter hos arbetssökande

Förordningen om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten gäller i första hand Arbetsförmedlingens verksamhet, och syftar bland annat till att arbetsmarknadspolitiska åtgärder ska vara effektiva, enhetliga, rättssäkra och likvärdiga, oberoende av exempelvis kön och var i landet man bor. Åtgärderna ska också motverka bidragsbrott och felaktiga utbetalningar. I två nya paragrafer som publicerades den 2 november i år regleras behandlingen av känsliga personuppgifter hos leverantörer. Dels anpassas reglerna så att de kompletterar och harmonierar med EU:s förordningar på området. Dels regleras hur leverantörer som arbetar på uppdrag av Arbetsförmedlingen (och eventuella underleverantörer) får behandla känsliga personuppgifter. Det är till exempel inte tillåtet att använda känsliga personuppgifter i sökningar för att fram ett urval av personer.

Läs mer

Psst! Som medlem i branschföreningen Ledarna inom offentlig sektor kan du alltid kontakta Ledarna om du har frågor. Kontakta oss här!

Här är tips på ytterligare läsning:

Det här innebär nya LAS för offentlig sektor