Fler nyheter
Offentlig sektor 5 december 2023

Personalhantering när den inte fungerar - hur drabbas du som chef

För chefer i offentlig sektor kan det vara utmanande att hantera personalen på ett effektivt sätt. Samtidigt är just personalhantering en av grundpelarna som hela chefs- och ledarskapet vilar på.

Om personalhanteringen inte fungerar som den ska, kan det leda till negativa konsekvenser för både anställda och chefer. Dessutom orsakar det ofta mycket onödigt arbete. Som tur är finns det mycket forskning på området, kvalificerade experter och goda råd, vilka hjälper till att tackla utmaningarna. Några av de områden som kan lida av konsekvenserna efter bristande personalhantering är:

Arbetsklimat och kultur

Effekter som kan uppstå är till exempel missnöje och konflikter, dålig stämning och revirtänkande. Om dessa får pågå utan åtgärder, leder det lätt till sämre arbetsklimat som kan komma att påverka hela arbetsplatskulturen.

Stress och välmående

Både chef och medarbetare riskerar ökad stress och ohälsa till följd av bland annat otydliga förväntningar i arbetet. Om krav, ansvar och arbetsuppgifter inte stämmer med de resurser och befogenheter man har, bidrar även det till ökade problem.

Produktivitet

Motivation och engagemang för arbetsuppgifterna blir lidande när det mentala fokuset flyttas från mål och vad ni tillsammans ska uppnå.

Förtroende

Tilliten inom gruppen – och mellan dig som chef och dina medarbetare – är ömtålig och skadas lätt. Om personalhanteringen inte följer lagar och regler kan det öka risken för att du som chef behöver hantera arbetsrättsliga frågor, såsom anklagelser om diskriminering, trakasserier eller felaktiga uppsägningar. Även omgivningens förtroende för verksamheten kan skadas, särskilt om information eller rykten sprids till konkurrenter eller i medier.

Personalomsättning

Medarbetare som inte känner sig uppskattade kan känna sig frustrerade och söka sig till andra arbetsgivare. Att förlora kompetent personal innebär att resurser måste läggas på rekrytering och utbildning av nya medarbetare.

Bli starkare för att klara motgångar

Det är inte konstigt om man som chef tappar modet inför alla dessa risker och negativa följder som kan komma av att personalhanteringen inte fungerat som den ska. En väg för att vända sådana utmaningar till möjligheter är att stärka sin resiliens – den egna förmågan att hantera vardagens svårigheter. Det menar läkaren och författaren Kristina Bähr som har skrivit boken Resilient ledare – Träna förmågan att möta motgångar och andra påfrestningar. Resiliens innebär enligt Kristina Bähr, i grunden inte om att bara ta sig igenom motgångar, utan om att kunna må bra och fungera väl även i en svår situation där man tvingas hantera konflikter eller andra problem. För att nå dit behöver man till exempel träna upp sin anpassningsförmåga och empati. Det är också viktigt att ta hand om sig själv och ge sig tid till återhämtning, sömn och fysisk aktivitet.

Var inte rädd för olika åsikter och konflikter

Att våga möta motgångar och ta kontroll över situationen är något som även Tamara Mašković Wängborg förespråkar. Hon är expert på medling och konflikthantering med erfarenhet från såväl svenska som internationella sammanhang. I en ny bok: När samarbetet skaver – En ledares handbok i att förstå, förebygga och hantera konflikter utvecklar hon sina råd kring att tänka igenom och sätta ett system för hur man ska agera när man har olika syn på en viss fråga. Som chef är det viktigt att inte undvika konfliktfyllda situationer men inte heller direkt fånga upp och ta över när det finns olika åsikter. Hon ser en tendens i många organisationer till att vilja undvika konflikter så långt det är möjligt, och menar att det inte alltid är rätt väg att gå. Konflikter är inte farliga i sig utan utvecklar och för verksamheten framåt om man bara hanterar dem på ett bra sätt.

Bli vän med ditt kontrollbehov och delegera mer

Ett råd är alltså att ta kontroll över situationen, särskilt när det finns olösta konflikter på arbetsplatsen. Men i andra perspektiv betonas även vikten av att släppa kontrollen. Författaren och ledarskapscoachen Emma Pihl är en av dem som menar att allt för stort kontrollbehov hos chefen ofta leder till en spiral av minskad tillit och en ovilja hos medarbetarna att följa direktiv. I sin bok Let go! Bli fri från ditt kontrollbehov ger hon konkreta råd till chefer som vill bli bättre på att delegera. För att undvika att kontrollbehovet blir skadligt är det viktigt att vara öppen som chef och diskutera ansvarsfördelningen på arbetsplatsen. Med en ödmjuk inställning och vilja att lära kan man hitta rätt balans mellan kontroll och tillit. Det är avgörande för att skapa en god arbetsmiljö som bidrar till både medarbetarnas och verksamhetens framgång.

Vi vill veta vad du tycker!

Tar du med dig några insikter från att ha läst den här artikeln?
Upplevde du den här artikeln som intressant för dig som chef inom offentlig sektor?
Hur hittade du den här artikeln?