Fler nyheter
Offentlig sektor 4 juli 2023

Så bygger du en sund kultur på jobbet

Lika tydligt som det är att alla ställer sig bakom en ambition att skapa en sund kultur, lika otydligt kan det vara när man väl börjar fördjupa sig i ämnet – för vad är en sund kultur?

På en övergripande nivå kan nog de flesta skriva under på att en sund arbetskultur främjar hälsa, samarbete, öppen kommunikation, ansvarstagande och kontinuerligt lärande. Det är en miljö och ett sammanhang på arbetsplatsen där medarbetarna trivs, känner sig motiverade och engagerade samt kan arbeta på sitt bästa sätt. I förlängningen är det detta som är avgörande för att organisationen ska kunna nå sina mål.

Tänk efter och tala med varandra

Ofta är det dock inte helt självklart exakt vad som menas med de fina egenskaperna. Det är helt enkelt olika i olika organisationer, och dessutom för olika individer. Det är därför avgörande att man kommer fram till en gemensam bild av vilken kultur som råder, men också hur man vill att den ska vara. Forskaren Mats Alvesson, professor vid företagsekonomiska institutionen på Lunds universitet, illustrerar utmaningarna genom att lyfta flera exempel i en artikel i Expressen. Han uppmanar till eftertanke innan man oreflekterat ropar ”hurra” när populära ord som riskerar att bli floskler nämns. Vad menar vi egentligen med respekt till exempel? Ska vi alltid vara respektfulla, eller finns tillfällen när det sunda snarare innebär att motverka lättkränkthet genom att vara lite respektlös? Hållbarhet är ett annat ord som används ofta och som nog uteslutande anses eftersträvansvärt. Men visst kan det finnas motsättningar mellan olika hållbarhetsperspektiv? Ett konkret sätt att tänka efter är att helt enkelt fördjupa sig, vrida och vända på hela innebörden av ett begrepp. Något som gärna bör göras i ledningsgruppen eller tillsammans med medarbetarna.

Spelar kulturen så stor roll egentligen?

Vissa frågar sig också om inte en sund kultur är överskattad som framgångsfaktor för verksamheten. En genomarbetad strategi däremot, med tydligt definierade mål, dokumenterade processer och en ändamålsenlig organisationsstruktur, är beprövade metoder som verkligen gör skillnad. Här är det dock många som hävdar motsatsen. En av dem är den österrikiske management-gurun Peter Drucker som står bakom uttrycket "Culture eats strategy for breakfast". Enligt Corporate Governance Institute, som arbetar internationellt med ledarskapsutveckling, menar Drucker att kulturen har en starkare och mer påverkande effekt på framgång än på strategin.

Även den bästa strategin behöver stöd av rätt kultur

Druckers närmast bevingade uttryck bygger på antagandet att kulturen inom en organisation består av dess värderingar, normer, beteenden och attityder, vilka präglar hur människor samarbetar, fattar beslut och agerar. Om kulturen inte stöder eller överensstämmer med strategin, kan den begränsa utvecklingen i rätt riktning och därmed hindra genomförandet av strategiska initiativ. När det finns en stark och positiv företagskultur däremot, bidrar det till att medarbetare känner sig motiverade, engagerade och i harmoni med organisationens mål. Det skapar en miljö där människor samarbetar, tar initiativ och eget ansvar för att på så sätt driva förändring och framgång.

En organisation kan ha den bästa strategin på papperet, men om kulturen inte främjar och stöder genomförandet av strategin, blir det ändå svårt att uppnå önskade resultat. Det är därför viktigt att ledare och beslutsfattare i organisationer även fokuserar på att bygga och upprätthålla en stark och positiv företagskultur för att stödja de strategiska målen.

Bygg en sund kultur – börja idag

Även om det finns många aktörer och aspekter i kulturbyggande på arbetsplatsen så är det klart att du som chef spelar en avgörande roll. Några saker att tänka på för dig som vill skapa och upprätthålla en kultur där medarbetarna trivs och presterar på sin bästa nivå är att:

  • Vara en förebild. Genom att agera på ett sätt som är i linje med organisationens värderingar, sätter du en standard för hur andra bör agera och interagera med varandra.
  • Kommunicera tydligt och öppet. Lyssna, ge återkoppling, förklara förväntningar och informera om viktiga beslut.
  • Skapa tillit och samarbete. Skapa möjligheter för teamet att arbeta tillsammans och belöna samarbete. Uppmuntra medarbetarna att både ge och ta emot stöd.
  • Stödja medarbetarnas utveckling. Erbjud möjligheter till lärande och utveckling som gör att medarbetarna att uppnår sina mål.
  • Hålla målfokus. Tydliga mål och förväntningar bidrar till en meningsfull arbetsmiljö där medarbetarna är motiverade att arbeta mot gemensamma mål.
  • Hantera konflikter på ett konstruktivt sätt. Ta tag i konflikter tidigt och försök främja öppen kommunikation för att lösa problem.