Demokrati inom föreningen

Uppgift och organisation
Uppgift
§ 1 Ledarna inom Räddningstjänsten är en förening för Ledarnas medlemmar inom räddningstjänsten.
Föreningen skall genom aktiviteter:
- utveckla chefsrollen
- medverka till kompetensutveckling
- främja erfarenhetsutbyte mellan medlemmarna
Föreningens verksamhet regleras, förutom av dessa stadgar, av stadgar för Ledarna samt beslut av kongress och förbundsstyrelse.
 
Föreningsstämma
§ 2 Föreningsstämma
1 Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ och består av föreningsstyrelsen och 20 valda ombud. För ombuden skall väljas suppleanter.
2 Stämmoombud utses inom föreningen senast tio veckor före ordinarie föreningsstämma.
3 Ordinarie föreningsstämma äger rum vart fjärde år. Stämma hålls året före det år förbundet håller kongress.
4 Extra föreningsstämma äger rum när föreningsstyrelsen så beslutar eller då minst en fjärdedel av de aktiva medlemmarna så begär. Extra föreningsstämma får endast behandla fråga för vilken stämman sammankallats.
5 Ordinarie föreningsstämma skall bland annat
- fastställa budget samt avgifter för föreningens verksamhet
- ta ställning till ansvarsfrihet för styrelsen
- välja ordförande, kassör, övriga ledamöter i föreningsstyrelsen, revisorer och suppleanter för dessa samt valberedning
- välja ombud och suppleanter i Ledarnas kongress.
6 Kallelse till ordinarie föreningsstämma skall utsändas senast fem månader före stämman.
7 Föreningsstyrelsen har förslagsrätt till föreningsstämman. Medlemmar inom föreningens verksamhetsområde har motionsrätt till föreningsstämman.
Motion skall skriftligen sändas till föreningsordföranden senast sju veckor före stämman. Styrelsen har att yttra sig över inkomna motioner och senast två veckor före stämman utsända styrelsens yttranden och förslag samt verksamhetsberättelse till stämmoombuden.
8 Föreningsstyrelsen skall utsända kallelse till extra förenings- stämma snarast möjligt. I kallelsen skall anges de ärenden som föranlett stämman.
9 Vid föreningsstämman skall av förbundet utsedd anställd samt föreningens revisorer delta och har därvid yttrande- och förslagsrätt.