Demokrati inom föreningen

Stämman är föreningens högsta beslutande organ och sammanträder vartannat år.

Demokratisk organisation

Föreningsstämman är föreningens högst beslutade organ och sammanträder vartannat år. På stämman deltar föreningens styrelse, revisor samt stämmoombud.

Som medlem har du möjlighet att påverka genom att till exempel skriva en motion, delta på vår stämma som ombud eller engagera dig lite till och vara en del i styrelsen.

Du kan nominera dig själv eller annan vidtalad medlem till att vara stämmoombud eller till styrelseuppdrag. Valberedningen utser ombud. Stämman väljer ordförande, kassör, ledamöter, revisor samt suppleanter till dessa.

Valberedningen har till uppgift att utse stämmoombud så att så stor del av statliga myndigheter i Sverige som möjligt representeras. Valberedningen behöver också ta hänsyn till föreningens stadgarvalberedningens instruktion samt till Ledarnas stadgar.

Valberedningen föreslår val av styrelse. Ledamöter och ombud ska vid nyval vara valbar för två perioder. Den eller de som nominerar kandidater ska bekräfta att den som nomineras är tillfrågad och accepterar kandidaturen. Valberedningen föreslår också val av ombud till Ledarnas kongress.

Valberedningen föreslår även arvode.

Valberedning väljs av stämman.

Föreningsstyrelse

Styrelsen består av föreningens ordförande samt de regionala ordföranden. Vi har 4-6 möten per år och protokollen publiceras nedan. Här hittar du kontaktuppgifter till styrelsen.