Stämma 2023

Den 11 maj 2023 klockan 13-15 hålls föreningens stämma. Stämman är föreningens högsta beslutande organ och sammanträder vartannat år.

Protokoll staten stämma 11 maj 2023 med bilagor.pdf

Handlingar

Dagordning

1) Mötets öppnande

2) Val av stämmofunktionärer

a) ordförande
b) sekreterare
c) justeringspersoner tillika rösträknare

3) Fastställande av röstlängd

4) Förfrågan om stämman kallats i behörig ordning

5) Fastställande av dagordning

6) Föreningens verksamhet under åren 2021 och 2022

a) verksamhet

2021 och 2022

b) resultat och balansräkning

2021 och 2022

c) revisorernas berättelse

2021 och 2022

7) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

8) Inkomna motioner

9) Styrelsens förslag

a) Föreningens medlemsavgift

Styrelsen föreslår att avgiften fortsätter vara 20 kr per månad.

Styrelsen föreslår att styrelsen får mandat att om behov uppstår under stämmoperioden 2023–2025 att få höja avgiften till högst 30 kronor.

b) Rambudget för 2023-2024

Budget 2023-2024.pdf

c)Verksamhetsinriktning 2023-2024

Verksamhetsplan 2023.pdf

10) Fastställande av arvoden för styrelsens ledamöter, revisorer och valberedning

a) Fastställande av arvode för styrelsen och revisorer

Fastställande av arvode för styrelse och revisor.pdf

b) Fastställande av arvode till valberedning

Fastställande av arvode valberedning.pdf

11) Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens kommentar.pdf

a) Ordförande
b) Kassör
c) Övriga styrelseledamöter
d) Suppleanter

Val av styrelseledamöter och suppleanter.pdf

12) Val av

Val av revisor samt suppleant.pdf

a) revisor
b) suppleant till revisor

13) Val av ombud till Ledarnas kongress

Enligt Ledarnas stadgar §8.2 representeras varje förening av ett ombud för varje påbörjat tusental medlemmar. Antalet ombud fastställs den 1 januari samma år som kongressen ska äga rum. Föreningarna ska meddela löpande till kansliet förändringar av vilka som är ombud för föreningen. Nästa kongress för Ledarna är 2024.

Styrelsen föreslår nedan roller i följande ordningsföljd att vara ombud till Ledarnas kongress:

1. Ordförande
2. Vice ordförande
3. Kassör

14) Val av valberedning

Val av valberedning.pdf

15) Beslut om antal ombud till kommande föreningsstämma

Det är föreningsstämman som beslutar om antal ombud vid kommande föreningsstämma år 2025. Antal ombud ska alltid vara fler än styrelsens ordinarie ombud.

Styrelsen föreslår att minst 15 max 30 ombud ska utses.

16) Stämman avslutas