Fler nyheter
Skogs- och Träindustrin 24 juni 2021

Stämma och branschforum 30 september

I år kommer vi att följa upp dialogen vi hade med Magnus Berg 2019 kring koldioxidupptaget från skogen. Han kommer tillsammans med David Johnsson, VD på TMF och Stefan Edman, biolog och författare att prata om hur skogen ska kunna tillgodose alla behov kring hållbart skogsbruk, hur ska vi klara råvaruförsörjningen samtidigt som vi behåller biologisk mångfald och har skogen som rekreation?

Henrik Challis kommer att hålla i samtalet under eftermiddagen och det kommer även att spelas in för att sedan finnas tillgängligt att se.

Inbjudna till branschdagen och stämman är företrädare inom föreningen. 

På stämman kommer bland annat:

  • Fastställa budget samt avgifter för Ledarna Skogs- och Träindustrins verksamhet 
  • Ta ställning till ansvarsfrihet för styrelsen
  • Välja kassör, och 3 ledamöter i föreningsstyrelsen, revisorer och suppleanter för dessa samt valberedning. Samtliga väljs på fyra år
  • Att föreningsstyrelsen utser ombud och suppleanter till Ledarnas kongress
  • Att ge valberedningen i uppdrag att ge förslag på arvoden för styrelsens ledamöter som fastställs av föreningsstämman.

Enligt stadgarna ska föreningen:

  • Se till att alla medlemmar kan skicka in förslag/motioner till stämman senast den 25 augusti, fem veckor innan stämman
  • Kalla ombunden (företrädare valda på arbetsplatsen) 30 juli, två månader innan stämman
  • Verksamhetsberättelse, bokslut samt revisonsberättelse ska mejlas till samtliga medlemmar senast 30 juli, två månader innan stämman
  • Handlingar ska vara ombuden tillhanda senast den 16 september, två veckor innan stämman