Frågor och svar om avtalsrörelsen

Här hittar du svar på vanliga frågor om Ledarnas roll i avtalsrörelsen och om vår syn på löneprocessen.

Frågor och svar om avtalsrörelsen

Hur arbetsgivaren ser på och värderar chefsrollen skiljer sig åt mellan organisationer, men arbetsledare eller första linjens chefer har generellt sett högre månadslön än sina medarbetare.

Om en medarbetare jobbar i någon form av skift genererar det ett tillägg på grund av skiftets olägenhet. Tillägget kan medföra att medarbetaren har en högre inkomst totalt sett jämfört med en arbetsledare som inte går skift.

Det är arbetsgivaren som fattar beslut om lönestrukturen i organisationen. Ledarna arbetar för att påverka chefers förutsättningar till det bättre men vi förhandlar inte om enskilda medlemmars löner. I stället för att prata procentenheter fokuserar vi på chefens prestation, ledarskap och verksamhetens förutsättningar och att lönen sätts lokalt på arbetsplatsen i samtal mellan chef och lönesättande chef. Det är viktigt att ledarskapets värde uppmärksammas.

Har du skriftligen blivit lovad högre lön så visa dokumentet för din chef och be hen att fullfölja dokumentets innehåll. Lyft dokumentet vidare upp i organisationen om chefen inte agerar.

Om du muntligen blivit lovad högre lön behöver du kunna bevisa vad som sagts, när det sagts och i vilken kontext det sagts. En viktig aspekt är också vilket mandat den person har som lovat dig högre lön. Dokumentera din upplevelse av vad som hänt och prata med din chef om det. Om ni inte når samsyn rekommenderar vi att du pratar med hr eller motsvarande funktion.

I regel kopplas en löneökning till din kompetens, prestation och resultat, samt hur du utövat ditt ledarskap under året. Att utanför pågående löneprocess muntligen lova en löneökning är inte ett förfarande som vi rekommenderar.

Din lön ska sättas och bedömas efter din prestation och ditt ledarskap i relation till verksamhetens resultat och utveckling.

Det är viktigt att löneprocessen fungerar och innehåller bland annat målsamtal och lönesamtal. Löneprocessen pågår under hela året genom att du och din chef har en dialog kring ditt uppdrag. Dialogen är viktig för att du ska veta vad du bedöms på och vad du ska göra för att främja resultat och utveckling i verksamheten. Din lön bestäms alternativt föreslås i samtal mellan dig och din chef.

Därför ska du begära ett samtal om din lön om du inte blir erbjuden ett sådant.

Om du inte får regelrätta samtal om lön med din chef kan du kontakta oss för rådgivning.

Fokusera på din egen insats vid lönesamtal och löpande avstämningar. Lyft fram hur du har bidragit till verksamhetens resultat och utveckling.

Som chef behöver du kommunicera till din chef inte bara vad du har uppnått, utan också hur du har uppnått det.

Genom att lyfta fram inte bara resultat i siffror utan också berätta om vägen dit laddar du in ett värde i hur:et och kan trycka på ditt engagemang i verksamheten. Förhoppningsvis leder det till en löneutveckling som är begriplig och relevant för dig och ditt ledarskap.

Läs mer om bland annat ditt lönesamtal som chef på våra sidor om Chefens lön.

Din arbetsgivare är skyldig att genomföra lönerevision enligt de kollektivavtal som råder på din arbetsplats. Finns inga kollektivavtal så är det ditt anställningsavtal som gäller.

Finns det kollektivavtal med Ledarna och du har en lokal företrädare på din arbetsplats så är det hen som överlägger med arbetsgivaren gällande processen kopplat till årets lönerevision. I de flesta fall finns det ingen skyldighet för arbetsgivaren att kontakta Ledarna centralt vid en lönerevision, men inom vissa delar av offentlig sektor finns sådana skyldigheter.

Ledarna förhandlar inte enskilda löner utan vårt fokus är att arbetsgivaren ska följa löneavtalets grundläggande principer. Det handlar främst om att värna dialogen och löneprocessen. Du ska veta vad du bedöms på och vad du ska göra för att bidra till resultat och utveckling i verksamheten. Din lön bestäms alternativt föreslås i samtal mellan dig och din chef.

Om du som medlem anser att processen inte gått till på rätt sätt, att du till exempel inte haft målsamtal eller lönesamtal eller du inte fått någon löneökning alls, är du välkommen att kontakta oss för rådgivning.