Ledarnas övergripande inriktning i avtalsrörelsen

Ledarnas övergripande inriktning i avtalsrörelsen 2023 innehåller yrkanden inom områdena förbättrad lokal lönebildning för chefer – Ledaravtalet, hållbara chefer, ytterligare avsättning till flex-/deltidspension och inkoppling.

Förbättrad lokal lönebildning för chefer – Ledaravtalet

Lokal lönebildning utan angivna nivåer, så kallade processlöneavtal, är numera vanligt förekommande på den svenska arbetsmarknaden. Tyvärr är det fortfarande så att tillämpningen av Ledaravtalet haltar i vissa verksamheter. Vi ser en alldeles för stor följsamhet till andra förbunds löneavtal, vilket hämmar den lokala lönebildningens grundidé som knyter an till företagets produktivitet och lönsamhet. Där ser vi ett behov av förbättra tillämpningen där vi som centrala parter måste ta ett större ansvar att stötta lokala parter för att tillämpa de löneavtal som tecknats med Ledarna.

Ledarna yrkar att:

  • Partsgemensamma aktiviteter ska genomföras i syfte att skapa en bättre tillämpning av ledaravtalet.
  • Ta fram ett gemensamt uppdaterat stödmaterial som riktar sig till arbetsgivare och chefer i syfte att underlätta tillämpningen av ledaravtalet ute på företagen.
  • Parterna tillsätter en partsgemensam arbetsgrupp med uppdrag att finna goda exempel på företag där lönebildningsavtalet fungerar, i syfte att lära och dela med sig av erfarenheter för resten av branschen.
  • Komplettera ledaravtalet med följande text;
    ”Det ställs höga krav på chefer och chefer måste i sin tur ha realistiska förutsättningar för att framgångsrikt kunna hantera sitt uppdrag. En dialog mellan chef och närmaste överordnad kring chefens förutsättningar syftar till att skapa hållbara chefer vilket gynnar verksamheten, medarbetare och chefen själv”.

Hållbara chefer

För att kunna möta upp krav och förväntningar samt en ökad konkurrens från omvärlden behöver verksamheter vara organiserade och rustade för snabba omställningar.

Chefer företräder arbetsgivare och har uppdrag att leda och fördela arbete och deras uppdrag förändras i takt med verksamhetens utmaningar vilket ställer höga krav på chefers egen vardag och arbetsmiljö.

För att vara hållbar som chef krävs en kontinuerlig dialog om chefens uppdrag och förutsättningar. Dialogen bör omhänderta exempelvis befogenheter, stöd i organisationen samt förväntningar på tillgänglighet och flexibilitet. Verksamheten behöver säkerställa att det finns planerad introduktion, att det finns utrymme för att vara chef och leda, att det finns tid för återhämtning och kompetenshöjning och utveckling.

De organisatoriska förutsättningar som krävs för att hantera alla delar i chefsuppdraget behöver finnas på plats för att chefer ska vara hållbara över tid.

Ledarna yrkar att:

  • Tillsammans med arbetsgivarparten genomföra arbete kring ämnet hållbara chefer och gemensamma aktiviteter som visar på bra åtgärder för att nå en hållbar arbetssituation. En gemensam arbetsgrupp tillsätts med syfte att genomföra aktiviteter.

Chefsdialogen i Ledaravtalet är en bra modell för att fånga upp chefens förutsättningar och aktuella förväntningar.

Ledarna yrkar att:

  • Ledaravtalet kompletteras med frågeställningar att lyfta i chefsdialogen så som befogenheter, stöd i organisationen, förväntningar på tillgänglighet och flexibilitet.

Ytterligare avsättning till flex-/deltidspension

För att ge fortsatt ökade förutsättningar att arbeta längre och skapa individuella lösningar behövs ytterligare förstärkningar av tjänstepensionssystemet och möjligheter till individuell anpassning under den senare delen av arbetslivet.

Ledarna yrkar att:

  • En ytterligare avsättning ska göras till de system för delpension som parterna tidigare träffat överenskommelse om.

Inkoppling

Ledarna har i dag ett antal centrala kollektivavtal där vi är part genom så kallat inkopplingsavtal. Dessa vill vi förändra så att Ledarna istället har direktverkande kollektivavtal där ett inkopplingsförfarande inte är nödvändigt.

Ledarna yrkar att:

  • Ledarnas kollektivavtal med [aktuell arbetsgivarorganisation] blir direktverkande.

Chefer inom avtalsområden stat samt kommun och region

Yrkanden inom stat, kommun och region färdigställs inom ramen för OFR S/P/O samt inom OFR AKV och kommer utgå från ovanstående yrkanden men anpassas till chefers förutsättningar inom dessa områden.