Syfte och bakgrund med undersökningen Hållbara chefer

2014 genomförde Industriarbetsgivarna, tillsammans med tjänstemannafacken, en stor enkät till tjänstemän och arbetsgivare inom stål- och gruvindustrin. Resultatet redovisades våren 2015 under parollen "Bransch i balans? Utmaningar och möjligheter för ett flexibelt arbetsliv". En målgrupp för enkäten utgjordes av chefer.

Ledarna har sedan 2009 drivit konceptet "Hållbara chefer", utifrån ett forsknings- och utvecklingsprojekt, som tar fokus på chefers organisatoriska förutsättningar för att framgångsrikt kunna och vilja verka som chef över tid. Industriarbetsgivarna och ett antal medlemsföretag har medverkat i dessa sammanhang och frågeställningarna har mötts av stort intresse.

I årets avtalsförhandlingar kom vi överens om att vi under 2018 ska genomföra en branschvis kartläggning av chefens förutsättningar för ett framgångsrikt och långsiktigt hållbart ledarskap.

Syftet är att det fortsatta arbetet tar utgångspunkt från resultatet av kartläggningen som ska fokusera på chefers hållbarhet över tid avseende främst organisatoriska förutsättningar, kunskap/kompetens, tydlighet i ansvar, befogenheter och förväntningar och så vidare.

Ett annat syfte är att få en temperaturmätare på hur cheferna inom berörda företag ser på dessa frågeställningar visavi branschen som helhet. Alla som besvarar enkäten får återkoppling via en branschrapport som även kommer att ligga till grund för beslut om fortsatta partsgemensamma åtgärder och aktiviteter inom detta område.