Fler nyheter
Nyhet 3 oktober 2022

Hur påverkas chefer av hot i arbetslivet?

Hur påverkar hot i arbetslivet chefen och chefens möjligheter att leda? Vilka konsekvenser kan det få för verksamheten? Lämnas chefen i sticket? Ledarna undersöker kriminalitet i arbetslivet i en ny rapport.

Arbetslivskriminalitet och hot är ett växande samhällsproblem idag. Problemet är mångfacetterat och innebär att olika aktörer bryter mot svenska lagar och regler.

Ledarnas chefsekonom Anna Thoursie har skrivit en rapport på ämnet; Hotad på jobbet – vem stöttar chefen? Rapporten är baserad på en enkät som besvarats av drygt 28 000 av Ledarnas medlemmar, vilket ger en svarsfrekvens på 33 procent.

Anna, hur stort är problemet med hot på jobbet?

– Majoriteten av cheferna svarar att de inte utsatts för hot i sin yrkesutövning. I kommunal och regional sektor uppger dock hela 15 procent att de utsatts för hot i sin yrkesutövning under de senaste två åren. I vissa kommunala chefsyrken är andelarna betydligt högre. Inom individ- och familjeomsorg är det över 30 procent av cheferna och inom äldreomsorgen är det ungefär var fjärde chef som fått ta emot hot i sin yrkesutövning, i båda fall huvudsakligen från personer utanför arbetsplatsen.

Vilket stöd får chefer som hotas på jobbet?

– Det vi kan se i rapporten är att två tredjedelar av de chefer som hotats säger att de inte får stöd från arbetsgivaren och det är allvarligt. Tyvärr ser det lika illa ut i alla sektorer, privat, kommunal, regional och statlig.

Skulle förekomsten av hot kunna vara systemhotande?

– Ja, om problemen inte hanteras på rätt sätt kan de i förlängningen skada verksamheten och göra det svårt att attrahera människor till dessa chefsjobb. Arbeten som är oerhört viktiga för att samhället ska fungera. Av de chefer som uppger att de hotats i sin yrkesutövning är det ungefär en fjärdedel där hoten påverkat dem till att minst någon gång inte vidta de åtgärder de egentligen velat vidta. Om chefer inte vågar vidta rätt åtgärder kan det, i det fall det är fråga om myndighetsutövning, bli ett hot mot rättssäkerheten.