Fler nyheter
Nyhet 12 januari 2021

Låt användarna stå i fokus när företagen digitaliserar

Företagen behöver sluta följa John och cheferna bör istället fokusera på sin egen verksamhet när de genomför sina digitaliseringsprojekt. Framförallt ska användarna stå i fokus, för att undvika ett glapp mellan ledning och medarbetare. Läs digitaliseringsrapporten Managing the digital transformation som den europeiska chefsorganisationen CEC tagit fram.
Björn Hygstedt. Foto: Joakim Ståhl.

Ledarna är en del av den europeiska chefsorganisationen CEC, med runt en miljon chefsmedlemmar. På EU-nivå är CEC en av arbetsmarknadens parter och remissinstanser.

Digitaliseringsrapporten Managing the digital transformation togs fram för att konkretisera digitaliseringen för chefer. Björn Hygstedt var Ledarnas representant i arbetsgruppen. Björn sitter också i styrelsen för branschföreningen Medieledarna.

– En av utmaningarna var att chefer runtom i Europa befinner sig på olika nivåer. För somliga kan rapporten uppfattas som basal, för andra som komplicerad, säger Björn Hygstedt.

Fram träder ändå en relativt sammanhållen bild av hur långt digitaliseringen kommit. Enligt rapporten förväntas företag världen över satsa runt 20 000 miljarder kronor fram till år 2023 på olika typer av digitaliseringsprojekt.

Bred erfarenhet av digitalisering

Björn Hygstedt är mångårig chef inom mediebranschen och var senast kommunikationschef på Svenska Dagbladet. Svenska medieföretag har länge legat i framkant vad gäller digitalisering och Björn känner igen många av de utmaningar som cheferna nu möter.

– Digitalisering är tekniskt komplicerat, vilket riskerar att resultera i att för mycket av teknikutvecklingen läggs i knäet på externa konsulter. Det är lätt att tappa bort användaren, säger Björn Hygstedt.

Hans råd är därför att både gasa och bromsa. Chefer behöver fånga upp medarbetarna, men också vara modiga nog att fortsätta framåt för att inte tappa fart. Det värsta som kan hända är att det bildas en slags digital överklass.

Sverige långt fram i internationella mätningar

Rapportens arbetsgrupp bestod av medlemmar från sex länder. Trots att den digitala mognaden skilde sig åt fanns flera gemensamma nämnare. En var det digitala följa John-beteendet att snegla på vad konkurrenterna gör.

– Det är bättre att ställa sig frågan om varför vi gör det här och vart vi vill – med betoning på ordet ”vi”, säger Björn Hygstedt.

Att våga misslyckas snabbt och ofta har länge varit ett mantra för digital utveckling. Att chefer satsar fel är helt ok, det driver mod och på sikt framgång. Men det är också viktigt att våga stanna upp och reflektera. Att ta sig tiden att dra lärdom av kreativa misstag. Att växla ner ibland.

Inte oväntat tillhör Sverige den del av Europa som ligger långt fram. Enligt Network readiness index rankas Sverige etta i världen år 2020 när det gäller digital samhällsomvandling. Enligt EU:s digitaliseringsindex The digital economy and society index, som mäter medarbetares digitala kompetens, får Sverige värdet 70, att jämföra med EU-snittet på 35.

Sammanfattningsvis vill Björn Hygstedt understryka vikten av att vårda medarbetarnas engagemang. Även om digital utveckling behöver rejäl styrfart är det viktigt att jobba med intern förankring.

Rapporten togs fram precis innan pandemin bröt ut. Sedan dess har digitaliseringen accelererat i allt högre fart. Därmed kan ”guideboken” vara ett bra verktyg för chefen oavsett var i Europa hen sitter.

Mer om digitalisering

Ledarna har även tagit fram rapporterna AI bortom hypen och I förändringens riktning som speglar hur 5 000 chefer ser på framtiden och digitaliseringen.

Mer om CEC