Fler nyheter
Nyhet 16 augusti 2023

Uppsagd, varslad eller permitterad. Vad gäller?

Det råder viss begreppsförvirring när företag säger upp medarbetare. Vi reder ut vilka termer som gäller vid olika situationer.
Permittering, korttidspermittering, varsel och uppsägning. Vad betyder det egentligen?

Att få sparken är i dagligt tal något som i stort betyder att jag fått lämna min arbetsplats ofrivilligt på grund av misskötsamhet. Det är inte en juridisk term.

Ibland används termen utköp, och då avses en uppgörelse där den anställde och arbetsgivaren, vid sidan av de spelregler som gäller på arbetsmarknaden, kommer överens om att avsluta anställningen mot någon form av ekonomisk ersättning, ofta ett så kallat avgångsvederlag. Frivilliga överenskommelser är oreglerade i arbetsrätten men kan ibland vara den bästa lösningen för såväl verksamhet som person.

Varsel är när arbetsgivaren förvarnar om att ett större antal uppsägningar – minst fem – kommer att ske i organisationen på grund av ekonomisk hänsyn. Arbetsgivaren förvarnar då arbetsförmedlingen och facket. Efter information och förhandling blir det ofta formell uppsägning. Det kallas för uppsägning på grund av arbetsbrist och de anställda slutar i organisationen. Här träder a-kassa och inkomstförsäkring in efter uppsägningstidens slut.

Ibland kan medarbetare bli tillfälligt arbetsbefriade för att sedan komma tillbaka i tjänst. Det kallas för permittering. Arbetstagaren har under permitteringen rätt till samma lön och anställningsförmåner som om hen hade varit i tjänst.

Uppsägning på grund av personliga skäl kan inträffa när en medarbetare misskött sig. Trakasserier, arbetsvägran, ovilja att samarbeta eller illojalitet är exempel. För att kunna säga upp en person krävs sakliga skäl, och en uppsägning av personliga skäl måste också ha föregåtts av insatser från arbetsgivaren.

Avsked kan enbart inträffa om en medarbetare åsidosatt sina åligganden grovt. Här kan det exempelvis röra sig om rent brottsliga aktiviteter, som exempelvis bedrägeri eller stöld från arbetsgivaren.

Det vanligaste när en medarbetare och en arbetsgivare går skilda vägar är egen uppsägning, då du lämnar organisationen på egen begäran. I regel finns en överenskommen uppsägningstid som löper ut. Det är möjligt att förhandla om en såväl längre som kortare uppsägningstid, men det förutsätter att båda parter är överens. Om inte måste ingångna avtal respekteras.

Avslutningsvis är det viktigt att påpeka att en provanställning kan både avslutas i förtid eller väljas att inte övergå till en tillsvidareanställning, utan att arbetsgivaren behöver uppge ett sakligt skäl. En provanställning får vara i högst sex månader. Annat kan gälla enligt det kollektivavtal som arbetsgivaren är bunden av.

Läs mer

Vi förstår dina utmaningar som chef

Hos oss får över 99 000 chefer personlig chefsrådgivning, inkomstförsäkring och karriärcoachning. Bli medlem i Ledarna du också.