Övertid och mertid

Övertid är arbetstid som överstiger ordinarie arbetstid vid heltidsarbete. Det är ett extraordinärt inslag i arbetet och ska därför inte läggas ut som en regelbunden del i arbetstiden. Kontrollera vilka regler om övertid som gäller på din arbetsplats.

Övertid

Övertid får maximalt tas ut med 48 timmar under fyra veckor eller 50 timmar under en kalendermånad, dock högst 200 timmar under ett kalenderår. I flera kollektivavtal tillåts ytterligare övertidsarbete. I dessa fall brukar arbetsgivarens möjlighet att ta ut övertid vara villkorad av att den fackliga organisationen ska godkänna övertidsarbete utöver ett visst antal timmar.

Extra övertid får tas ut med maximalt 150 timmar per år och anställd om det finns särskilda skäl för det och om situationen inte har gått att lösa på annat rimligt sätt. Det kan till exempel gälla vid tillfälliga arbetsanhopningar som inte har kunnat förutses, oväntade sjukdomsfall eller förlust av spetskompetens.

Om arbetsgivaren inte följer reglerna kan skyddsombudet begära att Arbetsmiljöverket ska pröva frågan och eventuellt besluta om krav mot arbetsgivaren.

Ledighet räknas som arbetad tid

När du beräknar vad som är övertid ska även ledighet som infaller under den ordinarie arbetstiden eller jourtid räknas som arbetad tid. Inarbetad tid räknas däremot inte som övertid. Som fullgjord arbetstid räknas därför till exempel:

  • sjukfrånvaro
  • semesterledighet
  • ledighet för vård av barn
  • föräldraledighet
  • ledighet för utbildning
  • ledighet för fackligt arbete
  • kompensationsledighet
  • partiell ledighet.

Med partiell ledighet menas att medarbetaren arbetar del av normal arbetstid, till exempel trefjärdedels tid. Skilj på partiell ledighet och deltidsarbete. Partiell ledighet har medarbetaren som enligt sitt ordinarie anställningsavtal har en heltidstjänst, men som tillfälligt har förkortat sin arbetstid. Vanligtvis handlar det om medarbetare som enligt föräldraledighetslagen har förkortat sin normala arbetsdag. Deltidsanställd däremot, är den som enligt sitt anställningsavtal inte har en arbetsskyldighet eller rättighet att arbeta heltid, utan endast deltid. 

Exempel: partiell ledighet – övertid

En småbarnsförälder har valt att arbeta 75 procent av normal arbetstid om 40 timmar i veckan. Föräldern arbetar därför 30 timmar i veckan. Under en fyraveckorsperiod ska föräldern arbeta 120 timmar. Om föräldern arbetar mer än 120 timmar blir detta att betrakta som övertid. Kontrollera dock så att det inte förekommer avvikelser i tillämpligt kollektivavtal.

Mertid

Mertid är den tid en deltidsanställd arbetar utöver sin ordinarie arbetstid enligt anställningsavtalet. 

Exempel: deltidsanställning – mertid

Pia har en deltidsanstjänst inom sjukvården. På hennes avdelning utgör en heltidstjänst 40 timmar i veckan. Pia arbetar 30 timmar eller 75 procent. De 30 timmarna räknas som hennes ordinarie arbetstid. Om hon arbetar 35 timmar en vecka, är fem timmar mertid. Det hon eventuellt arbetar utöver 40 timmar är att betrakta som övertid.

Enligt lagens regel får du ta ut mertid högst 200 timmar under ett kalenderår. När du beräknar mertid utgår du från samma bestämmelser som vid beräkning av övertid. När det gäller övertid och mertid förhåller det sig så att en deltidsarbetande medarbetare först måste arbeta upp till den ordinarie arbetstiden innan det blir övertid för honom.

Nödfallsövertid

Med nödfallsövertid avses övertid som medarbetaren arbetar på grund av att en nödfallssituation inträffat. En nödfallssituation är en natur- eller olyckshändelse eller liknade som orsakat avbrott i verksamheten eller medfört överhängande fara för sådant avbrott eller för skada på liv, hälsa eller egendom, till exempel översvämning, eldsvådor, ras, epidemier och maskinhaverier. Det är alltså fråga om händelser som ligger utanför arbetsgivarens kontroll.

Nödfallsövertid får tas ut i den utsträckning som omständigheterna kräver. 

Den lokala fackliga organisationen ska underrättas om att nödfallsövertid ska tas ut.

Ersättning för övertidsarbete

I arbetstidslagen finns inga regler för vilken ersättning som ska betalas vid övertidsarbete. Detta regleras i anställnings- och/eller kollektivavtal. Även frågan om medarbetarens skyldighet att arbeta övertid regleras vanligtvis i kollektivavtal eller i det individuella anställningsavtalet. Enligt praxis på arbetsmarknaden är huvudregeln att arbetsgivaren, med stöd av sin rätt att leda och fördela arbetet, har rätt att beordra övertid då det finns ett behov för arbetsgivarens verksamhet med övertidsarbete.

Det är vanligt att avtala bort rätten till övertidsersättning för tjänstemän som har stor frihet i arbetstiderna. Det brukar vanligtvis kompenseras med högre månadslön och/eller fler semesterdagar. När arbetsgivaren och medarbetaren avtalar bort övertidsersättningen är det viktigt att göra det i en skriftlig överenskommelse.

Anteckningar om jour, övertid och mertid

Arbetsgivaren har det yttersta ansvaret för att arbetstidslagen följs och är skyldig att föra anteckningar om jourtid, övertid och mertid. Både den berörda medarbetaren och den fackliga organisationen har rätt att få se anteckningarna.

Arbetsmiljöverket har gett ut en föreskrift, AFS 1982:17, som gäller anteckningar om jour-, över- och mertid. Anteckningarna ska föras för varje medarbetare och innehålla vissa bestämda uppgifter.