Vad händer inom dig själv vid varsel?

När organisationer i tuffa tider behöver dra ner på personal och har varslat om det är det inte ovanligt att du som chef behöver hantera dina medarbetares reaktioner och oro, samtidigt som du själv kan komma att drabbas av en kommande uppsägning.

Även om ett varsel inte med säkerhet leder till uppsägningar, utan är en förvarning om att det kan komma att ske, är det självklart att också du blir känslomässigt påverkad. Det här är en extra utmaning som chef, då du förväntas vara tillgänglig för dina medarbetare för att svara på deras frågor och hantera deras olika reaktioner på sin oro.

Acceptera och ta din egen oro på allvar. Se till att du så långt som det är möjligt i din tur får svar på frågor som är angelägna för dig för att förstå vad som händer och varför. Det naturliga är att ha en löpande dialog med din egen chef. Hr och andra chefskollegor kan också fungera som stöd och bollplank för dig. Finns en lokal facklig företrädare på din arbetsplats kan också den personen vara en bra samtalspartner. Som medlem i Ledarna kan du också alltid ringa till chefsrådgivningen med dina frågor.

Att få besked om att det finns en risk för att förlora sitt arbete skakar om de flesta. Social tillhörighet, identifikation, känsla av meningsfullhet och inte minst ekonomiska aspekter är ofta mer eller mindre starkt knutna till arbetet. Dina reaktioner kommer att likna de som dina medarbetare ger uttryck för. Att känna oro, nedstämdhet och kanske ilska är vanliga reaktioner. Det är helt naturligt att det också leder till att din energi och kapacitet kan komma att minska när oro och tankar på framtiden upptar en del av din tid.

Kriskurvan visar de olika faser som de flesta går igenom när de drabbas av något som upplevs som en kris. Det är individuellt hur länge varje fas pågår, men sannolikheten är stor att du själv passerar genom samtliga faser. Du kan läsa mer om de olika faserna i kriskurvan på vår sida om Krishantering för chefer.

kriskurvan.svg

Kriskurvan hjälper dig att förstå krisreaktionernas faser. Delarna i den är: Kris inträffar, chock eller förnekelse, ilska, köpslående, depression, acceptans och nyorientering.

Varselakuten. Allt du behöver veta som chef och anställd i en varselsituation.