Lönekriterier

Lönekriterierna är en av grunderna för bedömning när du ska sätta lön. De handlar inte om vad medarbetaren har uppnått utan hur hen har gjort det.

Väl utarbetade lönekriterier hjälper dig som chef att belöna de beteenden och kompetenser som är viktiga i er organisation, utifrån era värderingar och den verksamhet ni driver. När viktiga beteenden belönas skapas också positiva exempel, som fungerar som förebilder för andra medarbetare.

Lönekriterier som stöd i dialogen

Den dialog du har med dina medarbetare i vardagen ska dels utgå från deras mål och resultat, dels från de beteenden som beskrivs i lönekriterierna. Båda delar behövs för att verksamheten ska utvecklas åt rätt håll, och ligger till grund för bedömningen inför lönesättningen.

Se lönekriterierna som ett stöd för dina samtal och din återkoppling till dina medarbetare.

Tolka lönekriterierna tillsammans

Du som lönesättande chef behöver se till att dina medarbetare förstår vad lönekriterierna betyder. Vilka beteenden ligger bakom de olika begrepp som används i lönekriterierna?

Gemensamma samtal om lönekriterierna hjälper medarbetarna att förstå hur de kan påverka verksamheten, genom hur de jobbar i sin vardag.

Bra lönekriterier:

  • är betydelsefulla för verksamhetens utveckling och resultat
  • är tydligt beskrivna
  • ska skilja sig från varandra, så flera kriterier inte utgår från snarlika beteenden
  • ska täcka in alla de beteenden och aspekter som ska belönas
  • ska kunna kopplas till individuella arbetsinsatser
  • är tillgängliga och används vid uppföljningssamtal och återkoppling.

Bedömningsskalor

För att underlätta återkopplingen och bedömningen utifrån lönekriterierna kan ni använda bedömningsskalor. Ordvalen i skalan är viktiga, eftersom de påverkar både bedömningen och hur medarbetaren tar emot återkopplingen.

Här hittar du exempel på lönekriterier och bedömningsskalor:

För företrädare

Lönekriterier och rollen som företrädare

Som inloggad företrädare kan du här få vägledning i hur du kan stötta medlemmarna och arbetsgivaren kring lönekriterier.