Lönesamtal med medarbetare

När du har gjort din bedömning och värderat medarbetarens arbetsinsatser, behöver du kunna motivera och kommunicera det i ett lönesamtal.

Förberedelser

Skicka ut inbjudan i god tid och låt medarbetaren förbereda sig.
För att känna dig trygg inför lönesamtalet behöver också du förbereda dig. Samla ihop underlag och dokumentation som har legat till grund för din bedömning. Här kan du läsa mer om bedömning vid individuell lönesättning.

Fundera på hur din medarbetare kan komma att reagera på ditt löneförslag, och förbered din motivering utifrån det.

Om ni haft en kontinuerlig dialog kring mål och lönekriterier under året, så ska samtalet inte behöva innehålla några överraskningar för någon av er. Har du inget underlag att utgå ifrån kan du hålla två olika samtal. Ett där ni fokuserar på prestationerna, och ett där du förmedlar den nya lönen.

Medarbetaren kanske ändå inte är nöjd med sin nya lön, men hen ska åtminstone kunna förstå hur du har kommit fram till den. Genom att visa att du sett hur medarbetaren bidragit till verksamheten under året kan du också göra att hen känner sig nöjdare med lönen.

Se till att både du och din medarbetare har tillgång till lönepolicy och lönekriterier inför samtalet.

Skriv ner vad du vill ha ut av samtalet, och vilka frågor du vill ställa.

Exempel på struktur i samtalet

 • Introduktion:
  • Klargör syftet med samtalet.
  • Berätta om samtalets upplägg och hur mycket tid ni har.
 • Bedömning:
  • Redogör för de bedömningsgrunder du använt.
  • Summera din bild av medarbetarens arbetsinsats utifrån bedömningsgrunderna. Använd konkreta exempel.
  • Stäm av bilden genom dialog med medarbetaren.
 • Värdering:
  • Berätta hur du gjort din värdering.
  • Presentera vad du kommit fram till, alltså den nya lönen.
  • Lyssna på medarbetarens reflektioner.
  • Berätta hur medarbetaren ska kunna påverka sin löneutveckling framöver.

Vissa saker som kommer upp kan behöva parkeras och noteras inför kommande mål- och utvecklingssamtal.