Lönesättning – en sammanfattning

I din roll som chef ingår att bedöma och värdera medarbetarnas prestationer, och motivera dem genom lönesättning och andra belöningar. Du ska också kunna kommunicera din bedömning så att medarbetaren förstår vad som ligger till grund för den lön du har satt.

När det fungerar som bäst är dina medarbetares löneutveckling tydligt kopplad till verksamhetens utveckling mot mål och vision.

Förutsättningar för lönesättning

För att lyckas med din lönesättning behöver du:

  • känna till organisationens lönepolicy
  • använda lönekriterier
  • ta hänsyn till lönestrukturen i din organisation
  • mandat och inflytande i lönesättningen
  • diskutera med dina chefskollegor
  • ha utvecklingssamtal med dina medarbetare
  • kunskap om bedömning vid individuell lönesättning
  • tillräckligt med tid att avsätta till väl förberedda samtal.

Du behöver också känna till hur lönesättningen påverkas av de kollektivavtal som dina medarbetare omfattas av. Prata med din hr-avdelning om du är osäker.

Det finns också lagar som påverkar din lönesättning:

Lönepolicy

I lönepolicyn ska det tydligt framgå hur organisationen jobbar med belöning och lönesättning. Som lönesättande chef är ditt uppdrag att omsätta lönepolicyn i praktiken.

Här kan du läsa mer om vad en bra lönepolicy ska innehålla.

Bedömning och värdering

Det är i den kontinuerliga dialogen med dina medarbetare som du skapar dig en bild av hur var och en bidrar till verksamhetens utveckling mot mål och vision. Detta är grunden för bedömningen och lönesättningen.

Här kan du läsa mer om bedömning vid individuell lönesättning.

Bekräfta den gemensamma bilden i lönesamtalet

Lönesamtalet blir den avstämning där du och din medarbetare summerar och i bästa fall bekräftar er gemensamma bild av vad medarbetaren har levererat och hur. Använd samtalet till att förklara vad som ligger till grund för din bedömning och hur medarbetaren kan påverka sin löneutveckling under kommande år.

Här kan du läsa mer om lönesamtalet.

Utvärdera löneprocessen och dra lärdomar

För att utveckla lönesättningen behöver du utvärdera hur det har gått, och dra lärdomar inför nästa gång. Det hjälper dig att tidigt fånga upp sådant som du önskar att du gjort annorlunda senast.

Lön och motivation

Belöning och motivation hänger ihop. Vilken typ av belöning som fungerar bäst är individuellt.

Här kan du läsa mer om lön och motivation.

Ditt sätt att arbeta med lön har en direkt påverkan på verksamheten. Dels eftersom belöning motiverar men också för att du i dialogen tar tillvara medarbetarnas kunskap om vad verksamheten behöver. Vi har gjort en film som förklarar hur vi ser på sambandet.