Tillgänglighet och funktionsnedsättning

En arbetsplats är tillgänglig när alla kan göra sitt jobb och vara delaktiga på ett jämlikt sätt.

Du behöver jobba med tillgänglighet dels för att undvika att diskriminera personer med funktionsnedsättningar, och dels för att organisationen ska kunna dra nytta av allas kompetens fullt ut.

Funktionsnedsättning innebär en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Det är alltså något som en person har, inte något som hen är, och det kan variera under livets gång. En funktionsnedsättning är inte i sig ett hinder. Men den kan bli det i mötet med omgivningen.

Några exempel på funktionsnedsättningar:

 • Nedsatt syn eller hörsel.
 • Lässvårigheter.
 • Svår värk, reumatism och nedsatt rörlighet.
 • Astma och allergier.
 • Mag- och tarmproblem.
 • Permanent kognitiv funktionsnedsättning.
 • Psykisk ohälsa.

Kunskap är grunden

Se till att skaffa dig den kunskap du behöver. Både om enskilda medarbetares behov och om funktionsnedsättningar och tillgänglighet generellt. Ta reda på vilka möjligheter som finns att möta behoven.

För att arbeta aktivt med kulturen på arbetsplatsen behöver ni sprida kunskap och bli medvetna om era attityder och fördomar.

Här är två källor till kunskap och inspiration:

Tillgängligt för alla, en skrift från Sveriges kommuner och regioner från 2014 som innehåller inspirerande exempel och intervjuer med både arbetstagare och arbetsgivare.

Myndigheten för delaktighet (MFD) finns många praktiska tips på hur man kan jobba för bättre tillgänglighet på arbetsplatsen.

Exempel på tillgänglighetsanpassningar

För att undvika diskriminering behöver ni ta reda på vilka krav som finns när det gäller till exempel hörselslingor i mötesrum, tekniska hjälpmedel för att kunna använda dator, sänkta trösklar och rullstolsramper. Funktioner och anpassningar som hjälper personer med funktionsnedsättning underlättar ofta för alla andra på arbetsplatsen också.

Några exempel på anpassningar som underlättar för alla:

 • Information är lättläst och tydlig.
 • Det finns rymliga hissar.
 • Brandlarmen är utformade så de både syns och hörs.
 • Ventilationen fungerar bra och starka dofter undviks.

Hantera neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är samlingsnamnet på olika medfödda kognitiva funktionsnedsättningar som påverkar sättet att tänka, minnas och lära in. Två vanliga diagnoser är ADHD och Aspergers syndrom.

Prata med dina medarbetare för att skaffa kunskap om deras individuella behov.

Det finns också en del generella tips:

 • Specificera arbetsuppgifter, krav och förväntningar på ett tydligt sätt.
 • Var flexibel med tiden. Ibland kan arbetsuppgifter ta längre tid, men de är ofta också väl genomarbetade.
 • Börja med avgränsade arbetsuppgifter och bygg på successivt. Följ upp hur det går med hjälp av regelbundna avstämningar.
 • Gör extra avstämningar sätt in extra stöd om medarbetaren påverkas av omorganisationer.
 • Ställ tydliga frågor som "hur mår du?" och "hur upplever du din arbetsbelastning?".

Fler tips hittar du på Riksförbundet Attentions webbplats.