Chefsguider
Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 279 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Diskriminering

En stor del av all diskriminering sker i det fördolda och inom ramen för ett beteende som uppfattas som normalt och accepterat på arbetsplatsen. För att få upp ögonen och komma till rätta med problemet krävs att du har kunskap om vad diskriminering verkligen är och att du vågar ta tag i frågan.

Du som chef har ett stort ansvar för att det inte förekommer diskriminering på arbetsplatsen. Dels är du en förebild och ditt uppträdande sänder viktiga signaler om hur man förväntas bete sig på jobbet, dels har du ett särskilt ansvar för att ni följer lagar och regler.

Diskrimineringslagen

Ytterst är diskriminering ett lagbrott. Enligt diskrimineringslagen är det förbjudet att missgynna eller trakassera någon på grund av

 • kön 
 • könsöverskridande identitet eller utryck 
 • etnisk tillhörighet 
 • religion eller annan trosuppfattning
 • funktionsnedsättning
 • sexuell läggning 
 • ålder.

Självfallet är det inte acceptabelt att missgynna eller trakassera någon på arbetsplatsen, men det har ansetts särskilt allvarligt om det sker på grund av att personen tillhör någon av de uppräknade grupperna.

Diskrimineringsförbudet i lagen innebär att en person inte får behandlas sämre än någon annan på grund av att de tillhör någon av de uppräknade grupperna. Det betyder till exempel att man inte får ge sämre förmåner till en anställd på grund av hans eller hennes kön.

Förbudet gäller även så kallad indirekt diskriminering som innebär att någon missgynnas av regler, kriterier eller förfaringssätt som framstår som objektiva, men som i realiteten särskilt missgynnar vissa grupper eller individer. Det kan till exempel handla om osakliga krav på kroppslängd för att få en viss anställning.

Med trakasserier menar man att kränka värdigheten hos en person som tillhör någon av de grupper som räknas upp i lagen. Det kan bland annat handla om bilder, texter, nedsvärtning eller förlöjliganden. I lagen anges också sexuella trakasserier som ett eget begrepp. Med det menar man uppträdande av sexuell natur som kränker eller skapar obehag. Det kan vara tafsande, smekningar eller krav på sexuella tjänster.

En annan form av diskriminering är bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Det innebär att en person med en funktionsnedsättning missgynnas genom att man inte har vidtagit skäliga åtgärder för tillgänglighet för att personen i fråga ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning. 

Diskrimineringsförbudet gäller även att ge order eller instruktioner om att diskriminera eller missgynna någon.

Förbudet mot diskriminering gäller i alla situationer i arbetslivet. Till exempel gäller det vid

 • anställning
 • uttag till intervju
 • befordran
 • utbildning
 • yrkespraktik
 • löner och anställningsvillkor
 • yrkesvägledning
 • arbetsledning
 • uppsägning
 • annat bemötande på eller i anslutning till arbetet.

Skyddet mot diskriminering gäller inte bara de som redan är anställda. Även arbetssökande, praktikanter och inhyrd personal omfattas.

Förbudet avseende bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning gäller dock inte när någon på eget initiativ gör en förfrågan om arbete. 

Skyldig att utreda och agera

Om du får reda på att det förekommer trakasserier på din arbetsplats har du som chef och arbetsgivarrepresentant en skyldighet att agera. Du ska utreda de påstådda trakasserierna och vid behov sätta stopp för dem.

Utredningen ska ske så snabbt och diskret som möjligt och syftar till att ta reda på vad som faktiskt har hänt. Vilka personer är inblandade? Finns det vittnen? Om du kommer fram till att det har förekommit trakasserier så måste du agera och sätta stopp för dessa. I vissa fall räcker det att prata med den person som har trakasserat och ge en tillsägelse. I allvarligare eller upprepade fall kan det krävas mer kraftfulla åtgärder, som en skriftlig erinran, omplacering eller i värsta fall uppsägning.

Text: Sara Kullgren Uppdaterat: 2015-11-16

Jag vill bli medlem!

Mer om diskrimineringslagen

Podcast: Arbetsrätt för chefer

Lyssna på Jens Andersson, förbundsjurist på Ledarna.
Lyssna på podcasten på Ledarna Play

Rättshjälp

Som medlem i Ledarna har du rätt till kostnadsfritt juridiskt biträde i rättsprocesser enligt våra rättshjälpsregler och efter beslut av Ledarnas jurister.

Menyerna på nya webbplatsen tar form – var med och påverka!

Hur ska vi ordna innehållet på nya ledarna.se för att du enklare ska hitta? Ge oss fem minuter och gör vårt strukturtest – vi behöver dina synpunkter!
Tyck till om vårt förslag till ny menystruktur

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem