Chefsguider
Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 279 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Arbetet för mångfald i tre steg

Förenklat kan man dela in arbetet för mångfald i tre olika delar, som delvis går in i varandra.

 

Vad säger lagen?

Den grundläggande nivån handlar om att följa arbetsmiljö- och diskrimineringslagen, det vill säga arbeta mot diskriminering utifrån de lagar som finns.


Säkerställa kvantitativ representation

Nästa del är ett arbete som i stor utsträckning handlar om representation av mångfald, det vill säga att se till att vi har en blandning av personer i chefsledet eller i en arbetsgrupp. Här jobbar man till exempel med rekrytering. Det kan handla om konkreta rekryteringsmetoder, som kompetensbaserad rekrytering.

Chefsguide: Rekrytera Jämt

Eller en hel rekryteringsprocess utifrån ett likabehandlingsperspektiv.

Gävle kommun har tagit fram riktlinjer för en rekryteringsprocess med fokus på likabehandling

Arbetet med att säkerställa en blandning av personer och kompetens bör bygga på kunskap kring mångfald, normer och inkludering eftersom det hänger nära ihop med att förändra attityder för att kunna se kompetens före etnisk tillhörighet, ålder, funktionsförmåga och så vidare och för att undvika situationer där organisationen har speciella förväntningar på att enskilda personer ska representera en hel grupp eller ett visst beteende. Till exempel att en kvinna anställs på en mansdominerad arbetsplats för att ”arbetsmiljön ska bli trevligare” eller att en person med en annan bakgrund än svensk förväntas representera en annan arbetskultur än den normativt svenska.


Ledarskapets betydelse för mångfald – det inkluderande ledarskapet

Tredje delen handlar om att sätta fokus på ledarskapet som behövs för att leda mångfald. Ledarna har valt att använda begreppet ett inkluderande ledarskap när det handlar om att leda mångfald.  

Att utöva ett inkluderande ledarskap och arbeta för en inkluderande organisation är en förutsättning för att kunna ta hand om den mångfald som finns i en verksamhet. En inkluderande organisation utmärks bland annat av att man har en kultur där man tillvaratar olika perspektiv och där alla har möjlighet att bidra till verksamheten. 

Ledarskapet som krävs för att skapa en sådan organisation handlar om att:

  • säkerställa att medarbetare mäts efter samma måttstock och att förväntningar och förutsättningar är desamma oavsett kön, ålder, etnisk bakgrund eller andra skillnader. 
  • ha system för att kompetens och förmågor tillvaratas i organisationen
  • ett ständigt lärande är i fokus och att det finns processer för detta
  • säkerställa en företagskultur som bygger på respekt och därmed ger en trygg och öppen arbetsplats 

Chefsguiderna om Mångfald och inkludering, liksom om Jämställdhet, är till för att du som chef ska få vägledning i ditt arbete mot diskriminering och för inkludering och hanterar alla tre delar av arbetet, men har fokus på ledarskapets betydelse.

Chefsguide: En inkluderande organisation

Text: Ellen Landberg Uppdaterat: 2015-11-02

Jag vill veta mer om medlemskapet

Funktionsnedsättning – en del av chefens mångfaldsarbete

Ta del av ett seminarium eller en podcast som visar på möjligheterna med mångfald i din organisation. I ett samtal med personer som alla på olika sätt har lång erfarenhet av funktionsnedsättning i arbetslivet, reder vi ut begreppen och ger tips om hur du som chef kan gå från ord till handling i arbetet för mångfald.
Seminarium på Ledarna Play
Podcast på Ledarna Play

Sluta prata mångfald!

Det räcker inte med en kvantitativt mångfaldig organisation om inte alla medarbetares potential tas tillvara i det dagliga arbetet. Inkludering är en förutsättning för att kunna dra nytta av fördelarna med mångfald. Hur ser ett inkluderande ledarskap och medarbetarskap ut? Hur slutar vi prata mångfald och på allvar börjar göra mångfald istället?

Ta del av lärdomar och frågeställningar från Ledarnas seminarium på Kvalitetsmässan 2015.

Se seminariet på Ledarna Play

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem