Demokrati inom föreningen

Så här ser den demokratiska organisationen ut i Ledarna inom Energi & Teknik.

Stämman är föreningens högsta beslutande organ och sammanträder vart fjärde år. Stämman består av föreningsstyrelsen och valda ombud.

Föreningsstyrelsen leder och ansvarar för föreningens verksamhet under stämmoperioden. Stämman äger rum året före Ledarnas kongress.

Föreningsstämman tar bland annat beslut om att:

  • fastställa budget samt avgifter för föreningens verksamhet
  • ta ställning till ansvarsfrihet för styrelsen
  • välja ordförande, kassör, övriga ledamöter i föreningsstyrelsen, revisorer och suppleanter för dessa samt övriga funktionärer som representerar föreningen*
  • välja valberedning för val som skall förrättas vid stämman
  • välja ombud och suppleanter till Ledarnas kongress*

Stämmoombud

Stämman lägger fast inriktningen för föreningens verksamhet, väljer styrelse, beslutar om budget, medlemsavgift och stadgar. Stämman har också uppgiften att granska och godkänna verksamhet och ekonomi för stämmoperioden.

* Ombud och suppleanter välj i ordningsföljd.