Om Ledarna inom Livsmedelsbranschen

Branschföreningen för chefer inom livsmedelsindustrin. Vi bevakar dina intressen och håller dig informerad i branschfrågor.

Ledarna inom Livsmedelsbranschen är ett samlat forum för branschbevakning. Vi följer vad som händer och försöker påverka utvecklingen i en riktning som gynnar våra medlemmar. Det kan handla om allt från ansvarsfrågor och arbetsmiljö till kompetensutveckling och lönebildning.

Som förhandlingsdelegation deltar vi i dialogen med arbetsgivarorganisationerna Livsmedelsindustrierna samt Bageri- och Kvarnyrkesförbunden och fungerar som ett bollplank till ansvarig branschombudsman inom Ledarna. Genom Ledarnas centrala ledaravtal har vi en stark förhandlingsposition som kräver löpande uppföljning och utveckling. Föreningsstyrelsen finns representerad i Livsmedelsindustrins yrkesnämnd, LYN, via branschansvarig ombudsman.

Erfarenhetsutbyte

Det är genom dina och dina kollegors erfarenheter, engagemang och idéer som Ledarna inom Livsmedelsbranschen kan vara en levande och medlemsnyttig förening. Våra företrädare och andra representanter för branschens ledande företag inbjuds årligen till en klubbordförandekonferens. Här utbyter vi erfarenheter kring lokala avtal, kompetensutveckling och branschtrender inom olika områden. Något som stimulerar till mer informella kontakter mellan våra många lokala klubbar ute på företagen.

Personliga kontaktvägar

Allt vi gör sker utifrån individen. Därför är vi alltid öppna för personlig kontakt med varje enskild medlem. När du söker vårt stöd (eller bara önskar använda oss som bollblank) utgår vi från din individuella situation.

Inflytande

Det är via föreningarna Ledarna utövar sin demokrati. De olika föreningarnas företrädare fastställer i Ledarnas representantskap förbundets övergripande mål, väljer förbundsstyrelse, förbundsordförande etc. En annan viktig uppgift för flertalet föreningar är att utse förhandlingsdelegationer vid Ledarnas centrala förhandlingar, bland annat rörande allmänna villkor, samt att följa upp utvecklingen inom lokal lönebildning.