Demokrati inom föreningen

Föreningens högst beslutande organ är föreningens stämma. Ordinarie föreningsstämma hålls vartannat år. Föreningsstämman består av föreningsstyrelsen, valberedning, revisorer och valda ombud.

Val av stämmoombud sker bland aktiva medlemmar, valkretsen består av hela landet.

Alla medlemmar och klubbar inom föreningen har rätt att skriva motioner till stämman. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 5 veckor innan stämman. Föreningen skickar ut information om hur man går tillväga via epost samt aviserar på hemsidan.

Valda ombud ska kallas till stämma senast 2 månader innan.