Stämma 2023

Föreningens stämma är den 25 oktober i Göteborg i samarbete med Ledarna inom Handeln.

Protokoll stämma 2023.pdf

Dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Fastställande av röstlängd

3. Stämmans behöriga utlysande

4. Val av ordförande för stämman

5. Val av sekreterare för stämman

6. Val av 2 justerare tillika rösträknare

7. Fastställande av dagordning Dagordning.pdf

8. Verksamhetsberättelse för stämmoperioden

a) 2021

b) 2022

9. Föreningens ekonomi för stämmoperioden

a) bokslut 2021

b) bokslut 2022

10. Revisorernas berättelse

a) 2021

b) 2022

11. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen för perioden

a) 2021

b) 2022

12. Styrelsens förslag

a) Budget 2024-2025
b) Medlemsavgift
Styrelsens förslag:
Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift (20 kronor/månaden) med mandat till styrelsen att höja med 10 kronor under kommande period.

13. Inkomna motioner

Inga inkomna motioner

14. Val

a) Styrelseledamöter
Valberedningens förslag med mandatperiod 4 år:
Ole Hansen, Peter Ählman och Veronica Apelqvist
b) Suppleanter
Valberedningens förslag med mandatperiod 2 år:
Tord Nilsson
Lena Virgin
c) Revisor
Valberedningens förslag med mandatperiod 2 år:
Per Nilsson och Stefan Mattsson
d) Valberedning

15. Fastställande av valberedningens instruktioner.

Valberedningens instruktion.

Inga förändringar föreslås.

16. Fastställande av arvoden

a) Styrelse, suppleant och revisor
Valberedningens förslag:
Ordförande  22 200 kronor/år (tidigare 20 000) samt minst 80% närvaro mötesnärvaro
Vice ordförande 16 650 kronor/år (tidigare 15 000) samt minst 80% närvaro mötesnärvaro
Kassör 16 650 kronor/år (tidigare 15 000) samt minst 80% närvaro mötesnärvaro
Sekreterare 16 650 kronor/år (tidigare 15 000) samt minst 80% närvaro mötesnärvaro
Styrelseledamot 11 100 kronor/år (tidigare 10 000) samt minst 80% nnärvaro mötesnärvaro
Supplant 5 550 kronor/år (tidigare 5 000) samt minst 80% närvaro mötesnärvaro
Revisor 2 220 kronor/år (tidigare 2 000)

b) Valberedning
Styrelsen föreslår 2 200 kronor/år i arvode till valberedning (tidigare 2 000)

17. Val av ombud till Ledarnas kongress att jämte föreningens ordförande representera
föreningen

Valberedningens förslag:
Att styrelsen får i uppdrag att utse ombud till Ledarnas kongress

18. Övriga frågor

19. Avslutning