Fler nyheter
Offentlig sektor 25 april 2024

Bygg en kultur på frihet och demokrati

Hur kan man som ledare använda demokratiskt beslutsfattande inom gruppen och därmed skapa ett öppet klimat där alla känner sig fria att uttrycka sina åsikter?

Demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter hör till de centrala delarna i vårt samhälle. För oss som arbetar inom offentlig sektor är dessa delar både grunden som verksamheten vilar på och ledstjärnan som vi strävar efter att nå. När det kommer till ledarskap innebär det att många chefer känner en självklar ambition att skapa en kultur som präglas av frihet och demokrati. Där beslut fattas demokratiskt och alla känner sig fria att uttrycka sin åsikt. Dock kan det i det dagliga jobbet faktiskt vara ganska svårt att nå hela vägen. Dessutom påverkar väl kända principer, konkreta dilemman och framtida teknologiska utmaningar möjligheterna.

Tre delar som behöver balanseras

Ordet demokrati betyder folkstyre men det är mer än så som ryms i begreppet. Vi förväntar oss till exempel att grundläggande mänskliga rättigheter ska gälla lika för alla och att folkets vilja omsätts i samhällets utveckling och reformer. Detta beskriver statsvetarna Katarina Barrling och Sören Holmberg i inledningen till antologin Demokratins framtid. Där målas modern demokrati upp som ett triangeldrama med tre värden som alla behövs men som lätt kommer i konflikt med varandra. Hur ett samhälle lyckas hantera motsättningarna mellan dessa tre värden avgör hur väl demokratin fungerar, menar författarna.

 

  • Folket styr. Demokratins grundidé är att politiska beslut ska spegla folkviljan, vilket innebär att majoriteten bestämmer.
  • Lag och rätt. Alla har vissa grundläggande fri- och rättigheter, till exempel yttrandefrihet. Om någon rättighet kränks, ska man kunna få sin sak prövad av en självständig domstol. Det handlar också om att den offentliga makten styrs av lagar.
  • Handlingskraft. För att kunna omforma folkviljan till praktiska resultat behöver politiken vara beslutsför. Olika gruppers intressen och krav måste kunna sammanjämkas till tydliga beslut.

Dessa tre delar kan fungera som utgångspunkt även för chefer som vill skapa en arbetsmiljö präglad av demokratiska värderingar. Då blir det även tydligt att ledarskapet behöver balansera flera olika aspekter mot varandra.

Inte alltid självklart i vardagen

I det dagliga arbetet ställs teorierna då och då på sin spets i konkreta dilemman som kan uppstå. Här finns inga snabba lösningar eller åtgärder som funkar för alla. Snarare behöver man bottna i frågorna och formulera en gemensam syn på hur de kan hanteras. Ett sätt är att aktivt ta upp dem till diskussion, till exempel inom teamet. Då har du som chef goda möjligheter att både uppmärksamma utmaningarna och arbeta tillsammans med dina medarbetare. På så sätt går det också att hitta balanserade lösningar, vilket bidrar till en mer stimulerande arbetsmiljö. Även i andra forum kan dilemman som dessa vara en bra samtalsstartare. Pröva till exempel att använda dem som utgångspunkt för övningar med din ledningsgrupp, i mentorssamtal eller andra professionella nätverk.

Här är fem dilemman att reflektera över, eller diskutera med andra. Konkretisera gärna genom en inledande övning där ni försöker hitta exempel från er egen verksamhet där de olika scenarierna inträffat. Alternativt hur dessa scenarier skulle kunna se ut hos er.

 

  • Vissa kan uppleva att en alltför demokratisk process förhalar beslutsfattandet och hindrar framsteg, medan andra känner sig förbisedda om de inte får tillräcklig möjlighet att delta. Hur balanserar ni behovet av att göra alla medarbetare delaktiga med krav på effektiva och snabba beslut?

Läs mer: Är konsensus alltid den bästa vägen framåt?

  • Det kan finnas en spänning mellan möjligheten för medarbetare att ta egna initiativ, och behovet av att följa enhetliga mål och riktlinjer. Hur uppmuntrar du som chef självständighet och eget ansvar, samtidigt som ni ser till att behålla en viss nivå av styrning?
  • Behov och önskan om öppenhet kan krocka med kravet på att hålla viss information konfidentiell. Hur hanterar ni en öppen och transparent kommunikation samtidigt som ni respekterar individens integritet?
  • En kultur som hjälper till att främja mångfald, oliktänkande och där man alltid känner sig trygg att dela sin åsikt och sina synpunkter kan innebära att vissa individer eller grupper blir provocerade. Hur löser ni meningsskiljaktigheter och konflikter på ett konstruktivt och respektfullt sätt?
  • Informella ledare och upplevda statusskillnader kan göra att vissa grupper eller individer har mer inflytande än andra. Hur säkerställer ni att makt och inflytande fördelas jämnt över olika nivåer och avdelningar inom organisationen?

Ny teknologi formar nya utmaningar

Ett sjätte dilemma tar idag allt större plats i takt med att artificiell intelligens (AI) blir mer integrerad i samhället. Det handlar om demokratiska problem i samband med användningen av AI för beslutsfattande i offentlig sektor. Inom Institutet för framtidsstudier startade nyligen projektet Automatiserad politisk makt, som syftar till att undersöka dessa frågor och som leds av Eva Erman, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet.

Utgångspunkten är det faktum att med AI kan många fler beslut tas, på kortare tid och baserat på större mängd data, än om människor fattar besluten. Förhoppningen är att det leder till effektivisering av offentliga tjänster och minskning av partiskhet och korruption. Samtidigt måste demokratiska beslut vara transparenta för att upprätthålla medborgarnas förtroende. Det måste också finnas en ansvarig person eller institution som kan ställas till svars om något går fel. Båda dessa aspekter är svåra att säkra när AI-teknologi används. Även om Eva Ermans forskning inte primärt handlar om ledarskap och arbetsmiljö så kan hennes projekt vara intressant att följa för chefer i offentlig sektor. Både för att hålla sig uppdaterade om sakfrågan och för att väcka tankar kring hur AI kan komma att användas i framtidens ledarskap.

Vi vill veta vad du tycker!

Tar du med dig några insikter från att ha läst den här artikeln?
Upplevde du den här artikeln som intressant för dig som chef inom offentlig sektor?
Hur hittade du den här artikeln?