Fler nyheter
Offentlig sektor 1 mars 2024

Lönebeskedssamtal klara? Dags för reflektion!

Perioden då lönerevision ska genomföras kan ofta vara intensiv för dig som chef. Inte sällan är det först när allt är klart som utrymme finns för reflektion.

Efter att hela pusslet är lagt – med överväganden, svåra beslut, många möten och även en hel del administrativa uppgifter – kan löneprocessen äntligen avslutas. Det kan förvisso vara skönt att gå vidare och starta upp det som diskuterats, men tänk på att redan nu inleds i praktiken förberedelserna som ligger till grund för nästa lönerevision. Till exempel är vikten av att hålla frågan om lön levande under hela året något som ofta lyfts fram. Att medarbetarna är med i dialogen är självklart, vilket bland annat framgår i artikeln Snart löneöversyn – råd från erfarna chefer. Så släpp inte den nyss avslutade processen alltför snabbt. Oavsett hur den gick så bidrog den garanterat med erfarenheter som blir viktiga nycklar till förbättring och utveckling inför kommande år.

Hitta de viktiga förbättringsområdena

Genom att stanna upp och ta dig tid att reflektera över dina upplevelser och lärdomar blir de tydligare för dig. Det här är något du kan göra på egen hand, men kanske ger det ännu mer om du ber dina medarbetare att dela sina erfarenheter. Då kan ni tillsammans identifiera områden för förbättring och hur den fortsatta dialogen omkring lön bör fungera. Till exempel kan du ges möjlighet att få syn på faktorer som du kanske själv missat. Samtidigt blir det ett sätt att visa medarbetarna att du tar till dig feedback och deras önskemål på allvar. För att det ska bli konstruktivt behöver du vara tydlig med att fokus för reflektionen är processen, inte resultatet. Själva lönebeskedet ligger ju fast men inte den exakta utformningen med hänsyn till hur ni arbetar, vilken information medarbetarna får, eller tidsaspekter.

Reflektion som går på djupet

Tänk på att reflektion kan göras på olika nivåer. Ibland används begreppet som en generell beskrivning av det vi gör när vi tänker tillbaka på en händelse. För den som ser det lite bredare finns mer än så att hämta i begreppet. En av de som tidigt studerade vilken effekt man kan få av reflektion är organisationsteoretikern Donald Schön. I sin bok ”The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action” beskriver han hur man kan utveckla en djupare förståelse för sitt arbete och förbättra sina förmågor över tid genom att reflektera över sina handlingar och upplevelser. Han betonar vikten av reflekterande och dialog på arbetsplatsen, för att dela erfarenheter och lära av varandra. Baserat på hans teorier kan fyra frågor för reflektion hjälpa till att formulera nyanserade och konstruktiva områden att utveckla. Avsätt en stund då du kan vara i fred från störningar som dator och telefon. Skriv ner svaren på följande frågor:

  1. Vad var det som hände?
  2. Hur kände jag mig och vilka var mina reaktioner?
  3. Vilka insikter fick jag och vilka slutsatser kan jag dra? Vad lärde jag mig?
  4. Hur kan jag tillämpa det jag har lärt mig för att förbättra framtida upplevelser?
    Vilka åtgärder kan jag göra baserat på det jag har lärt mig?

Uppföljning av det ni kommit överens om

Det finns även en annan, mer konkret anledning till att vilja följa upp lönebeskedssamtalen. Uppföljningen bidrar till ett enkelt och naturligt sätt att bygga kontinuitet i dialogen med dina medarbetare. Det kan handla om löneutvecklingen och vad medarbetaren kan göra för att höja sin lön, men också om andra belöningsformer och utvecklingsområden. Självklart är det också ett tillfälle att följa upp utvecklingsområden och planerade aktiviteter som ni kommit överens om, så att de genomförs på ett effektivt sätt.

Att tänka på vid uppföljning efter lönebeskedssamtalen

Engagemang och öppenhet i uppföljningen är en del av en sund arbetsmiljö som bidrar till att medarbetarna känner sig sedda och uppskattade. Här är några tips till dig som chef:

Stäm av upplevelsen av samtalet: Stäm av så att den information som gavs under lönebeskedssamtalet var tydlig och förståelig för medarbetaren. Om det finns några oklarheter, ta tillfället i akt för att förklara och klargöra.

Följ upp åtaganden: Om ni under lönesamtalet diskuterade specifika åtgärder, följ upp och se till att dessa genomförs som överenskommet. Det kan till exempel handla om att justera arbetsuppgifter eller att erbjuda stöd för att nå särskilda mål.

Tydliggör förväntningar och mål: Återknyt till lönekriterier och vad som behöver uppnås för att kunna diskutera eventuella löneförändringar i framtiden.

Identifiera utvecklingsområden och framtida möjligheter: Diskutera möjligheter till utveckling av andra aspekter än lön, som kompetens och karriär. Exempelvis att erbjuda kurser, mentorskap eller andra resurser som hjälper till att ge medarbetaren möjlighet att växa i sin roll och i organisationen.

Be om återkoppling: Uppmuntra dina medarbetare att dela upplevelser kring lönebeskedet och hela processen. Skapa en öppen dialog där de känner sig bekväma att prata om sina tankar och eventuella oro. Detta kan göras i individuella samtal, men även gemensamt i hela gruppen.

Vi vill veta vad du tycker!

Tar du med dig några insikter från att ha läst den här artikeln?
Upplevde du den här artikeln som intressant för dig som chef inom offentlig sektor?
Hur hittade du den här artikeln?