Fler nyheter
Offentlig sektor 1 mars 2024

Toxiskt beteende från en medarbetare? Så hanterar du problemet

En del människor har fastnat i negativa, destruktiva, elaka och rent giftiga beteenden – som inte bara förstör för dem själva, utan för alla runt omkring dem.

När det sker på arbetsplatsen leder det till påverkan på både trivsel och produktivitet. Att förebygga, identifiera och hantera toxiskt beteende när det dyker upp, är nödvändigt för att skapa en hälsosam arbetsmiljö.

Kan ta sig olika uttryck

Toxiskt beteende bland medarbetare kan ta olika former och yttra sig på olika sätt. Generellt sett innebär det att en medarbetares handlingar eller attityder negativt bidrar till att påverka arbetsmiljö och kollegor. Några exempel på toxiskt beteende är när en medarbetare:

 • Konstant uttrycker negativa åsikter, kritiserar kollegor eller ständigt fokuserar på problem;
 • Regelbundet vägrar samarbeta, undviker att dela information och aktivt underminerar sina kollegor;
 • Använder manipulativa taktiker, som till exempel att sprida rykten, skapa konflikter eller dra nytta av andra för att främja egna intressen;
 • Alltid klagar och visar missnöje men inte vill engagera sig i sådant som bidrar till förändring eller förbättring;
 • Ständigt skyller ifrån sig, undviker att ta på sig arbetsuppgifter eller inte tar ansvar för sina handlingar.

Kort sagt: att uppträda allmänt otrevligt och utan hyfs; och att dessutom sprida sin giftiga inställning till de personer man har i sin närhet. Osunda arbetsrelationer och negativa attityder går stick i stäv med de flesta organisationers önskade kultur och värderingar. Samtidigt kan det utöver det hota både arbetsmiljön och ligga teamets prestationer till last.

Konsekvenser för arbetsplatsen och teamet

En arbetsmiljö där medarbetarna känner sig stressade eller otrygga innebär minskad arbetsglädje och lägre motivation, vilket påverkar hälsa och välbefinnande på ett negativt sätt. Konflikter och en spänd stämning kan också lätt leda till både sämre fokus på arbetsuppgifterna och minskad vilja att samarbeta. Det här försvårar såklart för teamet att arbeta effektivt och nå gemensamma mål. Ytterligare en möjlig konsekvens i en arbetsmiljö där toxiskt beteende frodas, är ökade kostnader för rekrytering och utbildning av nya medarbetare. Eftersom det då blir en naturlig följd om befintliga medarbetare inte trivs och väljer att lämna arbetsplatsen.

Var lyhörd och uppmärksam

Vad beror då den dåliga stämningen på? Ofta är det en kombination av flera orsaker. Underliggande faktorer kan vara organisatoriska förutsättningar som oklara förväntningar och roller; en kultur med hård konkurrens och höga prestationskrav. Den kan också vara till följd av otydligheter i kommunikation och ledarskap. Även personliga problem, med till exempel privatekonomi, familj eller hälsa, kan självklart påverka medarbetares humör och beteende på arbetsplatsen.

Som chef är det dock inte säkert att du kan se vem som ligger bakom, eller exakt hur det tar sig uttryck. Detta kan bero på en medveten strategi att dölja sitt beteende för dig som chef. För att identifiera och hantera toxiskt beteende är det därför viktigt att ta dig tid till att lyssna på medarbetares återkoppling kring kultur och samarbetsklimat. Var också uppmärksam på relationer och hur medarbetare interagerar med varandra. Om det finns återkommande klagomål eller oro behöver du ta situationen på allvar och agera snabbt och professionellt.

Toxiskt beteende kan innebära kränkande särbehandling

En typ av toxiskt beteende som är särskilt allvarligt är när det riktar sig specifikt mot en individ eller en mindre grupp. Därmed övergår beteendet i ren mobbning eller kränkande särbehandling. Arbetsgivare är enligt Arbetsmiljölagen ansvariga att se till att förebygga kränkande särbehandling. Oavsett formen av kränkande särbehandling är det viktigt att tidigt uppmärksamma problemet som ett arbetsmiljöproblem.

En del av arbetsgivarens ansvar är att slå fast en policy som tar hänsyn till hur kränkande särbehandling ska hanteras. Utöver det finns vanligtvis fastställda rutiner i organisationen kring detta, som underlättar för dig som chef. Du kan naturligtvis också söka stöd och råd hos din chef, HR-enheten, skyddsombud eller Ledarna, som även har en samlad digital information om Kränkande särbehandling och mobbning på jobbet.

Hantera och förebygg toxiskt beteende –konkreta tips

Att tänka på när du upptäckt toxiskt beteende:

 • Ta rapporter och klagomål på allvar, lyssna och ställ frågor för att förstå situationen.
 • Agera snabbt och ta tag i konflikter och problem så snart de uppstår i stället för att låta dem eskalera. Stötta medarbetare till att lösa problem på ett konstruktivt sätt. Uppmuntra dem att reflektera över sitt eget beteende med hänsyn till hur det påverkar arbetsmiljön.
 • Om du upptäcker toxiskt beteende hos en medarbetare, ta tag i det direkt genom individuella samtal. Erbjud stöd och resurser för att hjälpa medarbetaren att förbättra sitt beteende och se till att följa upp regelbundet.

Så här kan du förebygga toxiskt beteende:

 • Sätt tydliga förväntningar när det kommer till uppförande, etikett och samarbete på arbetsplatsen. Dela och för dialog om organisationens värderingar på området.
 • Främja en öppen kommunikationskultur där medarbetare känner sig bekväma att uttrycka sina åsikter.
 • Erbjud utbildning om konflikthantering och samarbete, vilket bidrar till att stödja medarbetarnas personliga och professionella utveckling.
 • Var respektfull och lyhörd. Visa att du tar ansvar för att skapa en positiv arbetsmiljö.
 • Organisera aktiviteter och möten som bidrar till att främja teambyggande och stärka arbetsrelationer.

Vi vill veta vad du tycker!

Tar du med dig några insikter från att ha läst den här artikeln?
Upplevde du den här artikeln som intressant för dig som chef inom offentlig sektor?
Hur hittade du den här artikeln?