Fler nyheter
Sveriges Skogstjänstemannaförening 17 oktober 2019

Bergvik skog – Uppdelning

Bergvik Skog AB var fram till den sista maj i år en av Sveriges största skogsägare med 2,3 miljoner hektar mark i Sverige och drygt 0,11 miljoner hektar mark i Lettland.

Bergvik Skog bildades år 2004 och förvärvade då de skogsfastigheter som Stora Enso och Korsnäs ägde. Långsiktiga virkesavtal upprättades mellan Bergvik Skog och de tidigare ägarna och avtal om köp av skogliga tjänster som Stora Enso och BillerudKorsnäs skulle utföra.

De tre skogsplantskolorna som fanns i båda bolagen bildade ett gemensamt dotterbolag, Bergvik Skog Plantor. Bergvik Skog utökade senare sitt skogsfastighetsinnehav under 2008 när man etablerade sig i Lettland, som dotterbolaget SIA. Under Bergvik Skogs tid har dessutom över 110 vindkraftverk etablerats på Bergviks Marker, dessa har en sammanlagd årsproduktion på knappt 1 TWh.

Bergvik Skog har under åren sedan bolaget bildades, fått in fler aktieägare än de ursprungliga Stora Enso och Billerud Korsnäs, exem­pelvis Länsförsäkringar, Wallenbergstiftelsebolaget FAM, Kåpan pensioner, 3:e AP-fonden, Persson Invest, Karl Hedin, Tham Invest, Nordea Liv Sverige och Proventus.

I november 2017 gick ägarna tillsammans ut med nyheten att de var överens om att dela upp Bergvik Skog mellan sig för ett direkt ägande av skogen. Skälen som uppgetts är att de virkesavtal som tecknades när Bergvik Skog bildades upphör att gälla under år 2019. Även att bolaget varit framgångsrikt, att nuvarande ägare tror mycket på bioekonomin och vill säkra en konkurrenskraftig råvaruförsörjning på lång sikt och att man därmed hade olika mål med skogsägandet.

I november 2018 sålde Bergvik Skog det lettiska bolaget Bergvik Skog SIA till Södra för motsvarande 3,3 miljarder svenska kronor och den 31 maj 2019 delades resten av Bergvik Skog upp mellan åtta av de största aktieägarna.

Bergvik Skog Plantor förvärvades samtidigt av Stora Enso. FAM bildade bolaget Kopparfors Skogar, Länsförsäkringars skogsbolag heter idag Hällefors Tierp Skogar, Kåpan pensioner och 3:e AP-fonden har idag tillsammans skogsbolaget Gysinge Skog.

Stora Enso äger idag 1,4 miljoner hektar och BillerudKorsnäs tog tillbaka sitt markinnehav om 350 000 hektar. Kopparfors Skogar äger 283 000 hektar, Hällefors Tierp Skogar 100 000 hektar och Gysinge Skog 60 000 hektar. Persson Invest förvärvar 31000 hektar, Karl Hedin lägger 9 000 hektar till sitt tidigare innehav och Tham Invest 8 000 hektar.

Från att ha tidigare haft en Skogschef på Bergvik Skog till att samma skogar, samma marker nu har nio olika Vd:ar eller skogschefer. Det man kan tänka sig är att alla gamla och nya skogsbolag med olika idéer om hur skogen skall förvaltas och vad råvaran skall användas till, troligen kommer sköta skogen ännu lite mer intensivt än under Bergvik Skogs tid.

Vi hoppas på mer biomassa och ökad bioekonomi i och med denna bolags­fission. Utan skogsindustri – ingen bioekonomi!

Yvonne Hedman Nordlander