Fler nyheter
Sveriges Skogstjänstemannaförening 10 december 2019

Ledarnas förbundsråd

Den 4:e november arrangerades Ledarna förbundsråd. Cirka 60 ledamöter och Ledarrepresentanter som deltog på rådet och från SSF fanns Ordförande Björn Karlsson, Yvonne Hedman-Nordlander och Thomas Esbjörnsson på plats.

Ledarnas ordförande Andreas Miller öppnade mötet med att välkomna oss alla och startade med att presentera den rapport som handlar om AI-utvecklingen (Artificiell intelligens) i Sveriges företag.

Sedan tidigare har det funnits en bild att AI-mognaden i svenska företag har varit stor men rapporten visar att det den bilden inte riktigt stämmer. Rapporten visar också att det är skillnad i uppfattning mellan ledning och verksamhet.

 

För att hänga med i utvecklingen så visar rapporten på några viktiga aspekter som företagen måste ta tag i. Här är några slutsatser från rapporten:

–AI-mognaden är lägre än tidigare studier visat. ”AI-hypen” handlar iblandmer om rädslan för att halka efter, än om hur man verkligen drar nytta av tekniken. Samtidigt är det färre än var femte chef som svarar att AI används på deras arbetsplats och de flesta har inte förutsättningarna för att använda möjligheterna till fullo. Det handlar inte bara om att skaffa sig den nya tekniken utan om att anpassa organisation och arbetssätt för att dra nytta av den, säger Joakim Wernberg.

– Kompetensutveckling blir en avgörande fråga. Det krävs livslångt lärande, både för chefer och medarbetare, för att möjligheterna i AI-utvecklingen ska kunna leda till fördelar för svenska företag och organisationer, säger Andreas Miller, förbundsordförande för Ledarna.

Andreas Miller konstaterar att det i all förändring krävs ledare som visar vägen, på alla nivåer.

– Undersökningen visar att det finns olika uppfattningar mellan första linjens chefer och chefer på ledningsgruppsnivå om hur långt man kommit i förändringsprocessen kring AI. Det är en uppgift och en utmaning för chefer på alla nivåer att bidra till att minska gapet, avslutar Andreas Miller.

Andreas fortsatte med att beskriva det arbete som pågår med att driva frågor som berör att minska dödsolyckor på arbetsplatserna. Det pågår rundabordssamtal med Anders Ygeman, Energi- och digitaliseringsminister, där varje bransch får möjlighet att beskriva hur läget är. SSF har också fått propåer om att beskriva läget inom skogsbruket men har än inte deltagit.

I januariuppgörelsen finns en punkt som handlar om LAS. Kortfattat så kan man säga att från regeringens sida så vill man ändra reglerna i LAS så att det blir lättare att kunna behålla yngre kompetens före lång tjänstgöring.

Från Ledarna så trycker man då hårt på att om det blir förändringar i LAS så måste också företagen satsa mer på kompetensutveckling och vidareutbildning för att göra chefer/ledare mer anställningsbara.

Rekrytering av ny VD

30 personer har intervjuats via telefon. Några få är efter den sållningen kvar och med dem så hålls djupare intervjuer. Målsättningen är att det under november ska bli klart vem som blir Ledarnas nye VD.

 

Medlemsrekrytering

Som en följd av den negativa publicitet som kom av tidigare VD:s och Förbundsordförandens avtal och handlingar så minskade antalet medlemmar under våren 2019. Under hösten har trenden vänt och medlemsantalet ökar återigen. Målsättningen är att under hösten återigen bli fler än 93 000 medlemmar och vid det senaste utskicket av medlemsstatistik så är vi nu 92 919 medlemmar och också väldigt nära målet.

gavobevis-listning.jpg

130-års jubileum

Nu till det riktigt viktiga på förbundsrådet. SSF uppmärksammades för vårt 130-års jubileum. Vi från SSF kallades upp på scenen för att motta en gåva från Ledarna där gåvan är ett bidrag till WWF och jobbet med att bevara regnskogen. Väldigt trevligt att bli uppmärksammade och vi fick också anledning att informera att vi är Sveriges äldsta fackliga förening för tjänstemän. Lite kuriosa, Svenska Skogvaktareförbundet bildades år 1889, Bytte namn till Sveriges Skogstjänstemannaförbund 1939 och till Sveriges Skogstjänstemannaförening 1979.

Vid varje förbundsråd framåt så ska några branscher få tillfälle att presentera sig och det startade nu med Malin Sunesson, STI, (Skogs- och Träindustrin) och Michael Claesson, Ledarna inom livsmedelsbranschen.

Klimatdiskussionerna har påverkat branscherna. Inom STI säger man att det arbetas väldigt mycket med energibesparingar och omställning från fossilt bränsle till biobränslen. Livsmedelsbranschen påtalar att det nu läggs mycket arbete på att minska andelen köttprodukter till förmån för mer vegetariska produkter.

Som gästföreläsare var Stefan Forsberg från Konserthuset inbjuden. Han beskrev sin väg från att vara ett oprövat kort till att bli en framgångsrik ledare och utvecklare av Konserthuset. Under hans tid så har Konserthuset förändrats från att vara en kostnadsbärare till att bli ett lönsamt affärsdrivande bolag. Man lever idag på intäkter från besökare istället för på bidrag. Dessutom har utbudet och tillgängligheten ökat. Väldigt intressant föreläsning.

Ersättningsutskottet skapades efter den rabalder som blev under hösten 2018 och våren 2019. Det var också ett krav på förra förbundsrådet att det skulle instiftas ett ersättningsutskott. Nu har man instiftat ett interimt ersättningsutskott som förblir så till nästa kongress då det kan väljas enligt ordning.

Utskottet består av 5 ledamöter varav 2 är från Förbundsstyrelsen och 3 är ordföranden från olika branscher (ingen får ingå i Förbundsstyrelsen). Från Förbundsstyrelsen finns Stina Nordström och Linda Wallberg representerade och från branscherna Jörgen Kristiansson, Ledarna inom Kriminalvården, Jonas Regnell, Ledarna inom Transport & Logistik och Johan Wiberg, Ledarna inom Handeln.

Ersättningsutskottet är ett rådgivande utskott och främsta uppgift är att granska löner och avtal.

Ledarna har erbjudit alla branschföreningar ett erbjudande om genomlysning av opartisk revisor och hittills är det 3 föreningar som valt att bli genomlysta. Andreas önskar att de föreningar som ännu inte är genomlysta ska ta med sig förslaget igen och fundera ytterligare en vända.

Det här var vad som föredrogs vid senaste förbundsråd och den subjektiva bedömningen är att det återigen växer ett förtroende för Ledarna. Ett starkt Ledarna!

Thomas Esbjörnsson