Fler nyheter
Sveriges Skogstjänstemannaförening 21 mars 2018

Ledarnas kongress 2018

Ledarnas nästa kongress kommer att gå av stapeln i år den 29–31 maj i Malmö. Kongressen som hålls vartannat år är Ledarnas högsta beslutande organ där förbundsstyrelsen deltar tillsammans med ungefär 100 ombud utsedda av de branschföreningar som Ledarna består av.

Kongressår fastställs antalet ombud den 1 januari med ett ombud per påbörjat tusental medlemmar i varje förening. SSF deltar därmed med två ombud; ordförande Björn Karlsson och undertecknad. Varannan kongress är det val till ny förbundsstyrelse vilket det är i år eftersom sittande styrelse valdes 2014. Som medlem i Ledarna kan man nominera  kandidater till förbundsstyrelsen och skicka in motioner till kongressen. Motioner kan även komma in från klubbar, föreningsavdelningar och föreningar. Inför och under årets kongress kan man diskutera inkomna motioner och nominerade kandidater till styrelseuppdragen i Facebookgruppen ”Ledarnas kongress 2018”. Detta är ett snabbt kommunikationsmedel där mycket kan hända på kort tid och man kan nå fram till personer man annars inte kommer i kontakt med så lätt, vilket säkerligen har både för- och nackdelar. Som Annika Elias efterträdare på förbundets ordförandepost föreslår valutskottet Andreas Miller, Kanalchef på Sveriges Radio Stockholm. Han nomineras av en  Medieledarnas föreningsstyrelse enhälligt, med bland annat motiveringen att ”Andreas har lett flera av Ledarnas kongresser med god hand och är känd av Ledarnas kongressombud. Det faktum att han återkommande har haft organisationens förtroende att leda det viktigaste mötet visar på det stöd Andreas redan har i Ledarna. Det är vår fasta övertygelse att Andreas är rätt person att leda Ledarna i en allt mer komplex miljö för landets chefer”. Som förste vice ordförande föreslås Stina Nordström, Biträdande generalsekreterare och kommunikationschef på SPF Seniorerna och som andre vice ordförande föreslås Anders Grahn, Chef Komponent produktionschef på Vedum Kök & Bad AB. Föreslagna ledamöter är Anneli Samuelsson, Erica Klint, Jenny Wibacke, Katarina Lindh, Lars Tengvall, Linda Wallberg, Lorri Mortensen Mates och Peter Juhlin. Föreslagna suppleanter är Anneli Mattsson, Hannes Sjöblad, Johan Wiberg, Kajsa Hessel, Moa Vallgård och Ulf Leijon. Därtill nominerade revisorer är Andreas Jacobsson, Egon Waldemarsson och Suzanne Hammargren. Till revisorssuppleanter föreslås Johanna Lundin Bhattacharyya och Svante Sjölander. Fram till 29 december 2017 hade 24 motioner kommit in vilka nu bereds av förbundsstyrelsen innan årets kongress, då beslut i frågorna tas. Motionerna i år handlar om allt ifrån hur digital teknik bör finnas tillgänglig och användas i större utsträckning, hur chefer kan behöva hjälp att utbilda sig i vilket juridiskt ansvar de har. En återkommande motion från tidigare kongress är att förbundsstyrelsen bör ha växelvisa val till skillnad från att alla väljs vart fjärde år som sker idag. Hur många suppleanter förbundsstyrelsen bör ha handlar en motion om, en annan vill uppmärksamma och motverka åldersdiskriminering, även hur Ledarna skall profilera sig finns med, #metoo kampanjen, lön- och ersättningsfrågor, rimliga villkor, policydokument och många fler mer och mindre komplicerade frågor som kommer att tas upp, diskuteras och beslutas. Nu ser vi fram emot en livlig och intensiv kongress med stort engagemang från såväl ombud som sittande och tillkommande förbundsstyrelse. 
Yvonne Hedman Nordlander