Fler nyheter
Sveriges Skogstjänstemannaförening 13 juni 2024

Lite omvärldsbevakning

Klimat- och miljöministern i interpellationsdebatt om artskyddet och Ytterligare fyra samebyar väljer att stämma staten

Klimat- och miljöministern i interpellationsdebatt om artskyddet

Kort sammanfattning: Nyligen debatterade riksdagsledamöter med klimat- och miljöminister Romina Pourmohktari (L) om artskyddet och kommande utredning på området. Företrädare för Socialdemokraterna riktade kritik kring regeringens senfärdighet i att lösa ut de för skogsägarna viktiga frågorna om bland annat ersättning. Ministern kommenterade bland annat kring kommande utredning: ”Vi behöver se till att Sverige har ett ordentligt artskydd och lever upp till det vi har gått med på i EU så att EU-kommissionen inte straffar oss för att vi inte på ett tillräckligt bra sätt jobbar med biologisk mångfald. Vi måste hitta ett sätt att utföra detta arbete som inte straffar Sveriges fantastiskt engagerade och skickliga skogsägare”. Hon lyfter även att den av förra S- och MP-regeringen genomförda artskyddsutredningen som ett underlag som spelar in, samtidigt som hon lyfter följande kring ytterligare utredningsbehov ”Vi har också aviserat att vi kommer att utreda frågan om nationell fridlysning och frågan om ersättning kopplad till artskyddet och att vi kommer att återkomma i dessa frågor men att andra delar hanteras inom Regeringskansliet i en utredning som kommer att gå att hantera snabbare”:

”Relaterat till det här kommenterar LRF:s ordförande Palle Borgström att deras teori är att det är just Liberalerna som utgör bromsklossen kring att lösa ut frågorna om artskyddet”

Ytterligare fyra samebyar väljer att stämma staten

Kortfattad sammanfattning: I en debattartikel skriver fyra samebyar, Ran (Västerbotten), Sirges, Unna Tjerusj och Baste (Norrbotten), tillsammans med företrädare för Svenska samernas riksförbund om att de väljer att stämma staten gällande ensamrätt till upplåtelse av jakt och fiske på samebyarnas område. De utgår från Girjas-domens vägledning och att Renmarkskommitténs delbetänkande om jakt och fiske, bland annat genom följande: ”baserat på den historiska utredningen var kommitténs slutsats att alla samebyar i Lappland har ensamrätt i förhållande till staten till upplåtelser av småviltsjakt och fiske. Förhållandena för dessa samebyar är alltså desamma som för Girjas. […] vi konstaterar att det uppenbarligen finns en ovilja från politiskt håll att acceptera rättsläget. En politisk lösning som respekterar Högsta domstolens dom och de samiska rättigheterna verkar vara långt borta”.

LRF lyfter att kommitténs slutsats om att ”alla samebyar erkänns Girjasrätt genom urminnes hävd” bland annat att detta skulle skapa två bestämmanderätter på samma mark; äganderätt och det särskilda rättsinstitutet urminnes hävd. Vidare lyfter de att ”LRF avvisar utredningens slutsatser. Det skulle leda till stor oreda, ökade konflikter samt försvårad markförvaltning för alla inblandade parter”.

Region Norrbotten lyfter bland annat ”Girjas-domen med sina omständigheter och avgränsningar ska inte ligga till grund för framtida utformning av lagar som rör någon markanvändning vare sig på statlig mark ovan odlingsgränsen eller andra områden där det bedrivs rennäring. Region Norrbotten anser att kommitténs direktiv är för snäva för att kunna utreda denna komplexa fråga på ett tillfredställande sätt”.