Fler nyheter
Sveriges Skogstjänstemannaförening 13 mars 2023

Marknadsläget inom skogsnäringen

Sågverken anser att prisfallet på sågade trävaror
stannat av

Tyvärr vid prisnivåer som i vissa fall är i nivå med perioden före pandemin. Inhemsk bygghandel, Europa och Nordafrika är marknader som svenska sågverk upplever som särskilt besvärliga. Större volymer av trävaror exporteras till USA där efterfrågan fortsatt är god, dock till prisnivåer som fallit tillbaka ordentligt från tidigare pristoppar. Tillgången av timmer är än balanserad i Norrland men i södra Sverige råder timmerbrist där sågverk tvingats till produktionsbegränsningar kopplat till timmertillgången.


• God lönsamhet hos fiberkunderna trots avmattning avseende pris för massa och förpackning

Svag ekonomi i Europa anges som största förklaringsfaktorn. Generellt en balanserad råvarusituation för bruken med lokala undantag, bl.a. Billerud Skärblacka och Metsä Husum, där lagernivåerna är låga. Med planeringshorisont fram till hösten är intresset för fiberråvara extremt stort och flertalet aktörer arbetar redan nu intensivt med
att säkra råvarusituationen för andra halvåret 2023.


• Extremt högt intresse för grot och bränsleved inför eldningssäsongen 2023/2024

Exempel finns redan där kraftvärmeverk köper massaved till priser över marknadsnivå i syfte att bygga upp lager inför kommande vinter. Även stort intresse från utländska aktörer att anskaffa biobränsle i Sverige.


Thomas Esbjörnsson, Ordförande SSF Ledarna