Fler nyheter
Sveriges Skogstjänstemannaförening 14 december 2023

Marknadsläget oktober/november 2023

Konjunkturen

 • Höga räntor och svag tillväxt.
 • Geopolitisk oro riskerar att driva energipriserna och förlänga inflationsperioden.

Sågade trävaror

 • Svenska sågverk gynnas av den svaga kronkursen och har till skillnad från sina europeiska kollegor inte bromsat in produktionen på grund av lägre efterfrågan.
 • Priserna på exportmarknaderna för sågade trävaror har stabiliserats efter ett kraftigt prisfall och är fortfarande på historiskt höga nivåer.

Massa-och pappersprodukter

 • Marknadsförutsättningarna har försämrats tydligt under 2023. Fallande efterfrågan till följd av lagersänkningar hos köpare och en allmänt svagare privat konsumtion.
 • Producenterna begränsar produktionen i syfte att möta en svagare efterfrågan, men hjälps också av lägre energipriser.

Bioenergi

 • Intresset för leveranser av biobränsle är fortsatt mycket stort och prisnivåerna avseende leveranser av bränsleflis och energived har utvecklats väl under året.
 • Besvärliga väderhållanden har begränsat utbudet av GROT, när denna används för att begränsa markskador vid drivning.

Skogsråvara

 • Tillgången till timmer är generellt fortsatt låg i Sverige och med sågverkens oförändrade produktionsambitioner har prisnivåerna på timmer fortsatt att stiga under tredje kvartalet.
 • Trots produktionsbegränsningar i industrin råder en bristsituation för fiber.
 • Utbudet av massaved i Östersjöområdet har inte återhämtat sig från de utebliva ryska volymerna och lagernivåerna av ved är lägre än normalt. Historiskt blött i Finland, vilket skapar bekymmer på den finska marknaden.