Fler nyheter
Sveriges Skogstjänstemannaförening 24 oktober 2022

Nästa generations fröodlingar

Förra året planterades 450 miljoner skogsplantor ut i våra skogar, det dominerande trädslaget har länge varit gran men den nya trenden är att plantera mer tall än gran. Trenden började synas i statistiken år 2020 och håller ännu i sig. För att odla upp alla dessa plantor i våra skogsplantskolor behövs ungefär 3 ½ ton gran- och tallfrö varje år.

Inom kort startar anläggningen av nästa generations fröodlingar

Både skogsägare och skogsindustri ser gärna att det frö som används till att odla skogsplantor är förädlat, då plantor odlade av dessa frön producerar mer volym snabbare, ger rakare träd med bättre grenvinklar och mer sjukdomsresistens som bättre klarar angrepp. Dessutom är förädlingen anpassad för att det i framtiden kan bli antingen ett varmare eller kallare klimat. Allt eftersom olika nya klimatscenarier presenteras av forskade världen över, så designas framtidens fröodlingar för att bättre möta dessa förändringar. Den osäkerhet som råder gör att kommande fröodlingar behöver ha ännu större diversitet och troligen får väljas lite mindre på tillväxt för att istället få mer av egenskaper som härdighet och sjukdomsresistens. Materialet kan även förflyttas för att möta ett förändrat klimat, varmare i norr innebär att sydligare material kan odlas längre norrut.

Vad är skogsträdsförädling, en liten återblick

På 50-talet lades grunden till det Svenska Nationella Förädlingsprogrammet genom att stora fina granar och tallar valdes ut i skogen, så kallade plusträd. Plusträden planterades i första omgångens fröodlingar som kallas EttO. Plantor odlade med detta frö ger ungefär 10% bättre tillväxt än lokala bestånd. Man korsade också plusträden och planterade ut avkomman i fältförsök för att genetiskt testa hur bra de växer i hårdare och mildare klimat och i lite olika väderstreck.

På 80-talet valdes nya plusträd ut som tillsammans med de bästa av de fälttestade avkommorna blev andra omgångens fröodlingar, TvåO som ger ungefär 15% bättre tillväxt än lokala bestånd. Nya korsningar gjordes med de nya plusträden och med de bästa individerna av avkomman från de gamla plusträden.

När ännu fler resultat från fälttester samlades in i början av 2000-talet så kunde man med hjälp av dessa välja ut de genetiskt bästa individerna till den tredje omgångens fröodlingar, TreO. Dessa fröodlingar ger skörd nu och i skogsplantskolorna kan man idag köpa dessa TreO-plantor som beräknas ge 21–25% bättre tillväxt än oförädlat frö. I praktiken innebär detta att man skulle kunna avverka 21–25% tidigare och ändå få ut samma volym.

Framtiden är här nu

Nu planeras för den fjärde omgången fröodlingar, FyrO, plantor odlade av detta frö skall ge över 30% bättre tillväxt och ha ännu mer av goda kvalitetsegenskaper än i tidigare fröodlingsomgångar. Den första FyrO-fröodlingen som ska anläggas ägs gemensamt av flera skogsbolag och är en granfröodling. Den är planerad att planteras år 2024 i Sör Amsberg utanför Borlänge. Granfröodlingar ger frö drygt 15 år efter plantering vilket innebär omkring eller efter år 2040. Det är mycket jobb som skall göras de kommande 10 åren, med nyanläggningar av många hundra hektar fröodlingar runt omkring i Sverige, men att skörda detta frö och odla FyrO-plantor med fantastisk tillväxt, det får någon annan göra för tills dess har i alla fall jag gått i pension

Yvonne Hedman Nordlander