Fler nyheter
Sveriges Skogstjänstemannaförening 16 juni 2023

Ordföranden har ordet

Semestern närmar sig med stormsteg och alla går förhoppningsvis snart på efterlängtad och välbehövd ledighet.

Det normala är ju att då går också intensiteten i verksamheten ner men tyvärr så är ju brandsäsongen också i full gång och det hotas om fortsatt varmt och soligt väder. Lägger man till att det också är väldigt blåsigt så är läget väldigt allvarligt. Många har sommaren 2018 i färskt minne och vill nog inte alls att det ska upprepas. Stora Enso gick igår den 11:e juni ut med meddelandet att man ställer in alla avverkningar. De som fortfarande avverkar styr om till fuktigare poster och förlägger körningen till nätter. Oron stiger bland maskinförarna och entreprenörerna. Man vill köra men man vill ju inte orsaka bränder. Det skapar mycket stress och oro bland oss tjänstemän/kvinnor också, blir det mycket avbrott i ledighet på grund av brand eller inte?

Löneuppgörelsen har väl ingen missat. Ledarna har ju ingen procentsats satt för hur lönen ska justeras men trots det så är återigen signalen från företagen att man följer arbetarorganisationernas uppgörelser om ”Märket”. Att ”Märket” är så inarbetat och svårt att gå ifrån innebär för de flesta svenskar att det blir en reallönesänkning om ca 5,5% beroende på vilken inflationstakt man tittar på. Det är många ledande ekonomer som börjar ifrågasätta ”Märket” som modell för att styra löneutveckling. De ser hellre att det ska vara förmågan att kunna höja lönen som ska vara styrande. Som ”Märket” fungerar så innebär det ju att väldigt lönsamma företag inte alls har några problem med att höja lönen medan branscher som går väldigt dåligt just nu som exempelvis en del av handeln och restaurangbranschen inte alls har råd att höja lönerna och kanske måste säga upp personal för att klara sig.

Ledarna driver en vision om att ”Alla har en bra chef” och för att veta hur det ligger till bland chefer och ledare så gör man med jämna mellanrum en undersökning om hur läget ser ut. Undersökningen gjordes första gången 2015, sedan 2019 och den senaste nu. Det finns en utförlig rapport på Ledarnas hemsida https://www.ledarna.se/om-ledarna/nyheter/pressmeddelanden/hur-mar-sveriges-chefer/ men lite sammanfattningar från rapporten säger att:

  • Nio av tio chefer i Sverige upplever att deras arbete nästan alltid är meningsfullt. Trots det har andelen chefer som gärna skulle rekommendera andra att satsa på chefsyrket minskat något sedan 2019, från 62 till 59 procent.
  • 91 procent av cheferna i hög eller i ganska hög utsträckning nästan alltid upplever sitt arbete som meningsfullt. Jämfört med 2019 är det dessutom en ökning då
    andelen var 87 procent.
  • Andelen chefer som uppger att de minst varje vecka utför uppgifter som de undrar över om de är vettiga och meningsfulla har minskat sedan 2015 från 33 till 28 procent.

o Enligt rapporten är de faktorer i organisationen som bidrar till meningsfullhet:

– Tillit till sin närmaste chef

– Överensstämmelse mellan egna och organisationens värderingar

– Att arbetsuppgifterna är relevanta och känns meningsfulla

  • Drygt 7 av 10 uppfattar sin chef både som rättvis och tillgänglig/närvarande. Något färre uppfattar sin chef som stödjande, 67 procent.
  • Fortsatt hög arbetsbelastning. Drygt fyra av tio chefer menar att deras arbetsbörda, alltid eller ofta, är så ojämnt fördelad att arbetet samlas på hög.
  • Resultaten visar också att endast hälften av cheferna menar att de i hög eller ganska hög utsträckning kan lägga tankar på arbetet åt sidan på sin lediga tid och har möjlighet till återhämtning efter arbetsintensiva perioder samt har ork för att göra andra saker efter arbetsdagens slut.
  • Fyra av tio chefer har övervägt att lämna sitt nuvarande chefsuppdrag under det senaste året och av dem så har sex av tio också övervägt att sluta som chef helt och hållet.

Det var lite sammanfattning från rapporten och jag rekommenderar er att ni läser den och reflekterar hur det är för egen situation jämfört med tidigare. Det är bra att Ledarna gör de här undersökningarna och jag rekommenderar också att ni delar den med era HR-chefer så att de också får mer underlag i sitt arbete. Tillsammans kan vi förbättra arbetssituationen på våra arbetsplatser så att alla till slut har en bra chef.

Avslutningsvis så vill jag ge lite omvärldsbevakning. Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari intervjuades om regeringens klimatpolitik nyligen och gav kommentaren kring möjligheten att begränsa avverkningen av skog för att väga upp för ett eventuellt missat klimatmål för transporter med ”vi kommer inte att lägga några förslag på att minska svensk skogsproduktion för att kompensera för transportsektorn”. Hon lyfte i samma intervju att det kan vara aktuellt att betala andra länder genom kvoter eller utsläppsrätter om målen eventuellt inte nås.

Relaterat till detta ämne skrev den etablerade miljöanalytikern Magnus Nilsson i en debattartikel i Dagens Nyheter om Sveriges möjligheter att nå EU:s klimat- och miljökrav, och lyfte bland annat ”för att Sverige med så kort varsel ska klara detta, krävs antagligen att virkesuttagen ur den svenska skogen begränsas. En mera ambitiös naturvårdspolitik skulle bidra och samtidigt kunna mildra problemen för den biologiska mångfalden, men räcker knappast. På sikt behövs regleringar och ekonomiska incitament som främjar växande kollager”

Det här var bara en del av den omvärldsbevakning som görs nu och hela tiden kommer det nya artiklar om hur vi ska bete oss för att klara klimatmålen om vi inte begränsar och förändrar brukandet av skogen. Avskogningsförordning och internationella mål för biologisk mångfald är andra ämnen som diskuteras flitigt och där man ger bilden att Sverige inte alls lever upp till målen. Jag började redan på 90-talet säga att ”för varje dag som går så blir det svårare och svårare att få tillåtelse att avverka ett träd” och det stämmer verkligen. Lägg därtill alla krav som kommit med certifieringar, hållbarhetskrav och den administration som krävs för att redovisa enligt nya förordningar som exv. CSRD så är det komplicerat att bedriva skogsbruk numera.

Ha en fin sommar och håll tummarna för att det ska komma in regnområden över oss också!

Thomas Esbjörnsson, Ordförande SSF Ledarna