Fler nyheter
Sveriges Skogstjänstemannaförening 14 december 2023

Stormen Hans

Den 8:e augusti kom stormen Hans och fällde ca 1 milj kubikmeter skog i Västerbotten. På Sveaskogs marker som är största markägare i området hade ca 700 000 kubikmeter fallit.

Den som hos Sveaskog varit den som haft det största ansvaret i att organisera och samordna den avverkningsinsats som sedan skett är Nils Nilsson, produktionsansvarig i Västerbotten.

Här följer en intervju med honom.

Vad var din första tanke när det började klarna att det fallit mycket skog i närheten av Malå och Norsjö?

Första tanken när det började komma signaler var att ja, det har blåst omkull skog, men det händer ju emellanåt. Det första tydliga signalen var när Tord Karlsson, produktionsledare i Malå, senare ringde och sa på allvar att det blåst ner mycket skog.

2048x1152_Storm_Mala_Sveaskog.jpg

Vad var det första ni gjorde för att få ett så samlat grepp som möjligt?

Det första som hände var att det man ute i fält ville att vi så snabbt som möjligt måste ut och flyginventera med helikopter. Johan Oscarsson, regionchef i Västerbotten, loggade in på veckomötet för produktion och där var det full kalabalik. Johan tog sen kontakt med mig och vi satte oss ner och gemensamt sa vi att nu tar vi ett steg tillbaka vilket vi gjorde. Det viktigaste som man tog tag i direkt var att ta kontakt med alla maskinlag som verkade i området då det hände för att försäkra sig om att ingen har kommit till skada eller inte tagit sig hem. En annan viktig input i arbetet var också när André Dahlgren, produktionstekniker, kom in och visade ett dokument om lärdomar som blev nedtecknat efter stormen Hilde. Överst i dokumentet stod det Ta ett steg tillbaka, ha inte så bråttom.

Ett ordinarie möte dagen efter ägnades till att diskutera tillvägagångssätt för hur vi bäst hanterar det här. Under veckan som följde så arbetade vi mycket med att samla information.

Helikopterinventeringen skedde sen den 15:e augusti och den bekräftade egentligen det vi samlat på oss under senaste veckan via maskinlag, transportörer, boende och vår egen fältorganisation. Att vi väntade en vecka innan helikopterinventeringen gjorde också att den inventeringen blev väldigt koncentrerad eftersom vi visste väldigt väl redan då var skogen blåst ner.

När något sådant här händer så tänker jag mycket på kris och krishantering, hur hanterades det?

Eftersom stormen var väldigt lokal i Malåområdet så koncentrerades alla möten till kontoret i Malå, där alla funktioner som planering, produktion, köp och logistik funnits på plats under inledningen och jag skulle säga att det var väldigt bra att kunna sitta tillsammans och diskutera hur vi gör.

Känner du att ni skulle ha gjort något annorlunda?

Det finns saker som vi skulle kunna gjort annorlunda men samtidigt var det viktigt att komma igång med produktionen väldigt snabbt så det är en avvägning vad som är bättre.

Hur många avverkningsresurser är det som har varit aktiva med stormavverkning?

Hos Sveaskog är det som mest 41 maskinlag som varit igång och dessutom är det ett 10-tal ytterligare hos Norra, Holmen, SCA och Billerud. Dessutom lika många transportörer vilket gjort att det har varit mycket trafik efter några koncentrerade vägar.

Hur mycket har ni upparbetat hittills?

Målsättningen är att vi ska nå ca 380 000 m3f innan årsskiftet och vi ser ut att klara det. Sen kommer vi att koncentrera oss på områden dit vi måste ha vintervägar för att få bort dessa under vintern. Sen startar vi igen i maj för att ta det som återstår.

En insats som den här kräver ju att vi har ett ordnat samordningsansvar, vem är det som haft det.

Det är jag som haft det ansvaret och det har fungerat bra. Bra kontakt med övriga företag. Det operativa ansvaret har ju legat på produktionsledarna och en viktig del i att samordningen fungerat bra är att det hela tiden skett informationsmöten veckovis för att informera om hur upparbetningen går och var vi är.

Hur ser du på vår förmåga att klara av en sån här ordinär händelse?

Jag skulle säga att nu i den nya organisationen så har vi mycket bättre förmåga än tidigare. Jag som produktionsansvarig har varit den som haft det övergripande ansvaret och produktionsledarna har fått koncentrera sig på det operativa arbetet.

Hur mycket extraarbete har det krävt av dig?

Haha, mycket!

Hinner du återhämta dig?

Jag tycker ändå det och jag tror det är viktigt att när det kommer möjlighet till återhämtning framåt så ska både jag och mina produktionsledare ta tillvara på den möjligheten.

Tack Nils!