Fler nyheter
Sveriges Skogstjänstemannaförening 3 oktober 2023

Vad händer annars i omvärlden då?

Skogsindustrierna har presenterat sina framtidslöften.

Kortfattad sammanfattning

Skogsindustrierna presenterade nyligen ett antal framtidslöften och målsättningar till 2040 för skogsnäringen och de anslutna företagen. Löftena består i följande:

  • Till 2040 ska skogsindustrins klimatnytta öka med 30 procent genom ökad kolbindning, substitution och minskade fossila utsläpp. Viktiga förutsättningar för målsättningen är bland annat mer forskning och kunskap kring substitutionseffektens betydelse i klimatarbetet, gränsvärden för produkters klimatbelastning samt fler gemensamma satsningar för en ökad tillväxt i skogen.
  • 2040 ska skogsindustrins produkter vara helt fossilfria och återvinningsbara bland annat genom att ha helt fossilfria produkter 2035 (ersätta återstående fossilt material med biobaserat), fossilfria transporter år 2040, återbrukbara träprodukter år 2030 samt helt återvinningsbara produkter år 2030. Viktiga förutsättningar är bland annat att förändra synen på avfall och tillhörande lagstiftning, utveckla fler fossilfria kemikalier och insatsvaror, förändra och utveckla regelverk och standarder så att de underlättar återbruk samt öka tillgången på biodrivmedel till konkurrenskraftigt pris.
  • 2040 ska Sverige ha livskraftiga skogar med en rikare biologisk mångfald bland annat genom att utveckla hänsynsarbetet och ta fram innovativa åtgärder som gynnar biologisk mångfald och sträva efter mer variationsrika skogar, avsätta större sammanhängande skogsarealer för att möjliggöra praktiska försök med alternativa skogsskötselmetoder, mer forskning samt som ett första delmål att nå mätbar förbättring av tillståndet för den biologiska mångfalden i det brukade skogslandskapet till år 2030. Viktiga förutsättningar är bland annat att satsa på forskning om vilka åtgärder som bäst gynnar den biologiska mångfalden och vilka effekter klimatförändringarna har på skogen och på den biologiska mångfalden samt att ta fram och använda tillförlitliga och trovärdiga mätmetoder för att säkerställa att naturvårdsinsatser gör verklig nytta.