Hur ska lön sättas?

När ämnet lön kommer på tal tänker de flesta på lönenivåer. Alltför sällan diskuteras det hur det går till när lönen sätts.

Lönen värderar och synliggör arbetsinsatsen. En medarbetare som upplever att det inte påverkar lönen om man gör ett bra eller dåligt arbete kommer knappast att vara motiverad att göra sitt yttersta.

En lönemodell ska stödja utveckling och tillväxt, både av företag och av den enskilde medarbetaren. Det tjänar alla på.

Lokalt och individuellt

Vi på Ledarna tycker att lön ska sättas lokalt. Många års erfarenhet av Ledaravtalet, en modell för lokal och individuell lönebildning, har lärt oss vilka möjligheter som finns att använda lönen som en drivkraft i utveckling av medarbetare och verksamhet.

Vi tycker att lön ska kopplas till den individuella arbetsinsatsen så att det finns ett tydligt samband mellan verksamhetens mål, den egna utvecklingen, insatsen och lönen.

Vilken verksamhet har egentligen råd med löner utan tydlig koppling till prestationer och goda arbetsresultat?

Ledarnas löneprocess

Löneprocessen kräver precis som alla processer ständig utveckling, därför är det viktigt att du och dina medarbetare samtalar om er löneprocess. Är processen tydlig? Ser medarbetarna kopplingen mellan ny lön och prestationer? Upplevs lönesättningen rättvis?

Utvärdering av processen kan ske löpande med medarbetarna enskilt eller i grupp, huvudsaken är att ni alla känner att processen skapar mer motivation och energi. En del har utvärdering direkt i lönesamtalet, en del har utvärdering i olika grupperingar – chefsforum, enhetsmöten eller andra mindre grupper. Det viktiga är att se om processen går att göra tydligare, mer transparent eller effektiv. 

Chefsforum

Även lönesättande chefer behöver utvecklas i sin lönesättning och ett effektivt sätt att utvecklas är att diskutera lönesättningen med dina chefskollegor. En del organisationer använder så kallade 360-undersökningar som utgångspunkt för bedömning och då finns det underlag kring arbetsinsatserna från stora delar av organisationen.

Om ni inte använder denna sorterns verktyg kan en bra idé vara att dela din bedömning av enskilda medarbetare i chefsforum för att ta del av andras syn på deras arbetsinsatser. Ofta leder det till att du får en mer komplett bild av dina medarbetares arbetsinsatser och du kan bli förvånad av att andra avdelningar upplever en medarbetare på ett annat sätt än vad du har bedömt.

Chefsforum kan även användas för att diskutera hur ni kan förbättra löneprocessen för att den ska leda hela verksamheten framåt. Blev utfallet som ni hade tänkt er? Vad fungerade och vad behöver förbättras för att ni ska uppnå era gemensamma mål? 

Vad tycker du?

Vad ska påverka lönen och vem ska vara med när lönen ska bestämmas? Ska fackförbund och arbetsgivarorganisationer vara inblandade eller ska lönen bestämmas helt mellan dig och din närmaste chef?