Chefsguider
Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 279 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Egen uppsägning

Om du är tillsvidareanställd och vill sluta på ditt arbete ska du säga upp din anställning. Uppsägningen bör vara skriftlig. Även om en muntlig uppsägning gäller så kan det vara svårt att bevisa och det kan leda till oklarheter mellan dig och din arbetsgivare. Är du anställd inom staten ska din uppsägning vara skriftlig för att vara giltig.

När du vill säga upp din anställning behöver du bara skriva "Härmed säger jag upp min anställning" och datera handlingen samt skriva under den. Överlämna den helst till din chef personligen samtidigt som du meddelar att du ska sluta.

Uppsägningstid

Innan du säger upp dig bör du kontrollera vilken uppsägningstid du har enligt ditt anställningsavtal, kollektivavtal eller LAS. Om du och din arbetsgivare inte har avtalat om någon uppsägningstid, gäller den uppsägningstid som framgår av det tillämpliga kollektivavtalet. Uppsägningstiden brukar vara en till tre månader beroende på hur länge du har varit anställd hos arbetsgivaren. Om det inte finns något kollektivavtal som är tillämpligt på dig gäller den uppsägningstid som följer av lagen om anställningsskydd, LAS. Enligt LAS har du en månads uppsägningstid.

Det är lämpligt att du och din chef på din uppsägningshandling skriftligen anger vilken dag som blir din sista anställningsdag. Din sista anställningsdag är den dag då din uppsägningstid löper ut eller en annan dag om du och din arbetsgivare kommer överens om det.

Om du skickar din uppsägning per post eller e-post bör du tänka på att meddelandet går på "avsändarens risk". Det betyder att om brevet eller e-postmeddelandet inte kommer fram till din arbetsgivare så räknas uppsägningstiden inte förrän arbetsgivaren faktiskt har fått del av din uppsägning. Uppsägningstiden räknas alltså inte från den dag då du skickade meddelandet. Det är därför alltid lämpligast att du personligen överlämnar din skriftliga uppsägning till arbetsgivaren.

Tidsbegränsad anställning eller provanställning

Om du har en tidsbegränsad anställning är huvudregeln att den gäller under den avtalade tiden och du behöver inte säga upp dig. Om du och din arbetsgivare har kommit överens om att något annat ska gälla för uppsägning av anställningen i ditt anställningsavtal gäller i så fall dessa regler. Det kan också förekomma regler i det tillämpliga kollektivavtalet vilka tidsbegränsade anställningar som är tillåtna och hur de avslutas. Kontrollera därför alltid i ditt anställningsavtal och i det tillämpliga kollektivavtalet.

Om du har en provanställning och inte vill att den övergår till en tillsvidareanställning eller vill att den ska upphöra i förtid, ska du meddela detta till arbetsgivaren. Du bör göra det skriftligen samtidigt som du meddelar arbetsgivaren ditt beslut. Du behöver inte iaktta någon särskild tid då du vill avsluta provanställningen, bara det sker innan prövotidens utgång. Kontrollera i ditt anställningsavtal och i det tillämpliga kollektivavtalet om det finns andra regler om hur en provanställning avslutas.

Arbetsplikt och lojalitetsplikt

Under uppsägningstiden har du arbetsplikt som vanligt, om inte du och arbetsgivaren överenskommer om annat.

Som anställd är du bunden av lojalitetsplikt till arbetsgivaren under hela anställningstiden. Det innebär bland annat att du inte kan ta anställning hos en konkurrent, förbereda eller starta upp konkurrerande verksamhet eller på annats sätt gynna konkurrerande verksamhet under din anställning. Lojalitetsplikten gäller alltså även under uppsägningstiden, oavsett om du blir arbetsbefriad eller inte, om inte du och din arbetsgivare särskilt överenskommer om annat. I så fall är det viktigt att du har en skriftlig överenskommelse som styrker att ni avtalat bort lojalitetsplikten och att du är fri att ta anställning eller engagera dig i vilken typ av verksamhet som helst.

Läs mer om arbetsplikt och lojalitetsplikt

Konkurrensklausul, sekretessklausul och företagshemligheter

Om du har en konkurrensklausul i ditt anställningsavtal gäller den efter att du har slutat din anställning. Det kan också förekomma regler om konkurrensförbud i kollektivavtal. Kontrollera därför i det tillämpliga kollektivavtalet. Om du är bunden av en konkurrensklausul är du skyldig att följa konkurrensklausulens bestämmelser. Om du bryter mot den kan du bli skadeståndsskyldig mot din arbetsgivare. Det kan bli fråga om mycket stora belopp.

Om din arbetsgivare vill att du i samband med att du ska sluta anställningen åtar dig ett konkurrensförbud, ska du inte acceptera detta. Du har ingen skyldighet att åta ta dig en konkurrensklausul då du säger upp dig.

Läs mer om konkurrensklausuler

Det kan även finnas andra regler i anställningsavtalet som gäller i förhållande till din arbetsgivare även om du slutar din anställning, till exempel sekretessbestämmelser. Kontrollera därför alltid i ditt anställningsavtal vilka regler som gäller även efter att anställningen upphört.

Oavsett om du har en sekretessklausul i ditt anställningsavtal eller inte gäller Lagen om skydd för företagshemligheter (företagshemlighetslagen). Det innebär att du som arbetstagare aldrig obehörigen får nyttja eller sprida arbetsgivarens företagshemligheter. Företagshemlighet definieras i lagen som ”information om affärs- eller driftförhållande i en näringsidkares rörelse som näringsidkaren håller hemlig och vars röjande är ägnat att medföra skada för honom i konkurrenshänseende". Den som bryter mot lagen kan dömas till böter eller fängelse, samt bli skadeståndsskyldig.

Återlämna arbetsgivarens egendom

Var noga med att återlämna arbetsredskap och annat material du fått tillgång till under anställningen till arbetsgivaren i samband med att du slutar. Det är inte tillåtet att för egen räkning spara eller överföra arbetsmaterial och eventuella uppgifter eller dokument som tillhör arbetsgivaren. 

Nytt jobb

Har du ett nytt chefsjobb på gång kan du läsa om vad ditt anställningsavtal bör innhehålla här.

Ska du bli vd kan du läsa om vad ett vd-avtal bör innehålla här.

Söker du ett nytt chefsjobb kanske du hittar det här.

Har du funderingar kring din framtida karriär kan du boka karriärrådgivning här.

Har du frågor kring din uppsägning eller ditt nya anställningsavtal är du välkommen att ringa till Ledarnas Chefsrådgivning, 0200-87 11 11.

Text: Sara Kullgren Uppdaterat: 2016-02-18

Medlemskap hos Ledarna

Podcast: Arbetsbrist är inte alltid brist på arbete

Viktoria Lundqvist, jurist, svarar på vanliga frågor som rör uppsägning på grund av arbetsbrist.
Lyssna på Ledarna Play

Om medlemskapet

Bli medlem