Stämma 2023

Föreningens stämma hölls den 25 oktober i Göteborg i samarbete med Ledarna inom Livsmedelsbranschen.

Här finns alla handlingar till stämman.

Protokoll stämma 2023

Preliminär dagordning

1. Upprop och fastställande av röstlängd

2. Stämmans formella utlysande

3. Fastställande av dagordning

4. Arbetsordning för stämman

5. Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän tillika rösträknare för stämman

6. Föreningens verksamhetsberättelse

a) 2021

b) 2022

7. Föreningens Bokslut

a) 2021

b) 2022

8. Revisorernas berättelse

a) 2021

b) 2022

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

a) 2021

b) 2022

10. Förslag från styrelsen

a. Förslag på ändring av stadgar, se förslag här

b. Förslag att valinstruktionen uppdateras så att den stämmer överens mot föreningens och ledarnas stadgar

11. Motioner

Inga inkomna motioner

12. Information från styrelsen

13. Fastställande av arvoden

a. Valberedningens förslag arvoden styrelse, revisor

b. Styrelsens förslag arvode valberedning
    Styrelsen föreslår en höjning på arvodet till 5000 kr för sammankallande och 3000 kr för övriga

14. Fastställande av verksamhetsplan, budget samt föreningsavgift

a. Verksamhetsplan 2023

b. Budget 2023

c. Föreningsavgift: Styrelsen föreslår att föreningsavgiften är oförändrad dvs 24kr per månad under kommande stämmoperiod

15. Val av

a. föreningsordförande och kassör

b. övriga minst fem ledamöter i styrelsen samt minst tre suppleanter i turordning

c. en revisor och en revisorssuppleant

16. Val av valberedning med tre ordinarie ledamöter varav en sammankallande samt två suppleanter

Styrelsens förslag är Fredrik Smids som sammankallande och två ledamöter som i dagsläget är vakanta

17. Val av, utöver föreningsordförande, ombud till Ledarnas representantskap/kongress

a. Valberedningens förslag:
Att styrelsen utgör ombud till Ledarnas kongress

20. Fastställande av antal ombud till nästa ordinarie föreningsstämma

a. Styrelsens får i uppdrag att fatta beslut om antal ombud utifrån principen att antalet ombud skall överstiga antalet styrelseledamöter

21. Föreningsstämman avslutas