Demokrati inom föreningen

Stämman är föreningens högsta beslutande organ och sammanträder vartannat år. Alla medlemmar blir kallade till föreningens första ordinarie stämma. Detta görs via epostutskick samt via information på hemsidan.

Alla medlemmar har också möjlighet att skicka in motioner, ge förslag till kommande verksamhet.

Föreningsstyrelsen leder och ansvarar för föreningens verksamhet under stämmoperioden. 

Föreningsstämman tar bland annat beslut om att:

  • fastställa budget samt avgifter för föreningens verksamhet
  • ta ställning till ansvarsfrihet för styrelsen
  • välja ordförande, kassör, övriga ledamöter i föreningsstyrelsen, revisorer och suppleanter för dessa
  • välja valberedning
  • välja ombud och suppleanter till Ledarnas kongress