Föreningsstämma

Stämman är Ledarna inom idéburen sektors högsta beslutande organ och hålls vartannat år.

Motioner och val till styrelsen

Till stämman kan du skicka in motioner. De ska vara inlämnade senast sju veckor innan stämman öppnas.

Föreningens styrelse är vald för en mandatperiod på två år.

Stämmans uppgift

Stämman tar ställning till verksamhetsberättelse och bokslut över den gångna stämmoperioden verksamhet och beslutar om den kommande verksamheten och budget. Den styrelse som ska leda vår förening väljs liksom en revisor och en revisorssuppleant. Stämman fastställer också arvoden för dessa.

Eventuella stadgeändringar tas och framför allt diskuteras och behandlas motioner från medlemmar samt förslag från förbundsstyrelsen.

Vilka deltar på stämman?

Stämman består av föreningsstyrelsen samt ombud från medlemmarna.

Revisorerna ska vara närvarande vid stämman och har yttrande- och förslagsrätt.

Ombudens uppgift

Ombuden ska bland annat argumentera för de motioner som lämnats in, granska föreningsstyrelsens arbete utifrån tidigare fattade beslut och ekonomi samt besluta om föreningens fortsatta inriktning och verksamhet.

Ombuden har till uppgift att genom sina beslut ta ansvar för att föreningen utvecklas och styrs på ett ansvarsfullt sätt.