Föreningsstämma 2024

Ledarna inom Idéburen sektors stämma hålls digitalt den 18 oktober 2024. Här publicerar vi handlingar till mötet.

Handlingar

Alla handlingar kommer att finnas tillgängliga på denna sida den 4 oktober. 

Vill du lämna förlag, motion till stämman, gör du det här senast 30 augusti.

Dagordning digital föreningsstämma 18 oktober 2024
Dagordning digital föreningsstämma 18 oktober 2024.pdf

1) Mötets öppnande

2) Val av stämmofunktionärer

a) ordförande
b) sekreterare
c) justeringspersoner tillika rösträknare

3) Upprop av ombud, föreningsstyrelse, revisorer och funktionärer

4) Förfrågan om stämman kallats i behörig ordning

5) Fastställande av föredragningslista för stämman

6) Föreningens verksamhet under den gångna stämmoperioden
a) verksamhetsberättelse samt fastställande av resultat och balansräkning för 2022
b) verksamhetsberättelse samt fastställande av resultat och balansräkning för 2023

7) Revisorernas berättelse
a) 2022
b) 2023

8) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

9) Inkomna motioner

10) Styrelsens förslag

a) Föreningens medlemsavgift
b) Verksamhetinriktning och budget 2025-2026
c) Föreningens stadgar
d) Valberedningens instruktion

11) Fastställande av arvoden för styrelsens ledamöter, revisorer och valberedning
a) Valberedningens förslag till arvoden för
ordförande, kassör, ledamot och revisorer
b) Styrelsens förslag till arvoden för valberedning:

12) Fastställande av antalet styrelseledamöter samt suppleanter

13) Val av styrelseledamöter och suppleanter

a) Ordförande
b) Kassör
c) Övriga styrelseledamöter
d) Suppleanter

14) Val av

a) revisor
b) suppleant till revisor

15) Val av ombud till Ledarnas kongress

16) Val av valberedning

17) Beslut om antal ombud till kommande föreningsstämma

18) Övriga frågor

19) Stämman avslutas